ARALIK 2010 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ
 

1. Mitral darlığına bağlı gelişen pulmoner hipertansiyonda duyulan üfürüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Austin Flint üfürümü

B) Graham Steell üfürümü

C) Venöz üfürüm

D) Carey Coombs üfürümü

E) Duroziez’in çift üfürümü

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 211 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 13

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 261

 

2. Paroksismal atrial taşikardi ile gelen bir hastaya aşağıdakilerden hangisi verilmemelidir?

A) İzoproterenol

B) Verapamil

C) Digitalis

D) Diltiazem

E) Adenozin

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 279 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 71

 

3. Feokromositomalı bir hastanın hipertansiyonunun tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisinin tek başına kullanılması kan basıncının daha fazla yükselmesine yol açar?

A) Fentolamin

B) Labetalol

C) Sodyum nitroprusid

D) Prazosin

E) Beta blokör ilaçlar

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 467 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 384

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Özet Notu Sayfa: 93

 

4. Glomerüler filtrasyon hızının belirlenmesinde en duyarlı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kreatinin klirensi

B) Üre klirensi

C) İnülin klirensi

D) Sintigrafi

E) Renal anjiyografi

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 157 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı 4. Baskı (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM) Sayfa: 384 (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM Tusdata'da KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı ile ders anlatmaktadır.)

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 403

Referans: TUSDATA Fizyoloji Ders Notu, Sayfa: 208

 

5. Altmış yaşından büyük erişkinlerde şiddetli alt gastrointestinal kanamaya en sık yol açan etiyoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç hemoroidler

B) Kolonik divertikülozis

C) Anal fissür

D) Kolon kanseri

E) İskemik kolit

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 577 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 287

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Özet Notu Sayfa: 141

 

6. Piyojenik karaciğer apselerinin en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akut apandisit

B) Karaciğer kanserleri

C) Travmalar

D) Safra yolları enfeksiyonları

E) Akut pankreatit

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 630 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 322

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Özet Notu Sayfa: 168

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 415

 

7. Son aylarda art arda 2 kez pnömoni tedavisi gören 65 yaşında bir erkek hastanın laboratuvar sonuçları şöyledir: Hemoglobin: 14 g/dL, lökosit: 6000/mm3, trombosit: 250 000/mm3, BUN: 15 mg/dL, kreatinin: 0.8 mg/dL; serum protein elektroforezinde gama bölgesinde monoklonal band; serum IgG: 20 g/L, IgA: 2.5 g/L, IgM: 1.0 g/L; kemik iliğinde plazma hücre oranı % 8; kemik taraması normal.

    Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Waldenström makroglobulinemisi

B) Benign monoklonal gamopati

C) Multipl miyelom

D) Soliter plazmasitom

E) POEMS sendromu

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 55 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 188

 

8.

I. Nötrofil sayısı : 400/mm3

II. Trombosit sayısı : 15 000/mm3

III. Retikülosit sayısı : 50 000/mm3

IV. Kemik iliğinde hücresel yoğunluk (selülarite): % 50

Yirmi yaşında ağır aplastik anemili bir hastada yukarıdaki laboratuvar bulgularından hangileri beklenir?

A) I ve II

B) I ve III

C) I ve IV

D) II ve IV

E) III ve IV

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 21 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 165

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 139

 

9. Aşağıdaki tümörlerden hangisi en sık ektopik ACTH salınımı yapar?

A) Seminom

B) Küçük hücreli akciğer kanseri

C) Lenfoma

D) Hepatom

E) Melanom

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 100 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 348

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Özet Notu Sayfa: 132

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 50

 

10. Aşağıdakilerden hangisi midenin adenokanseri gelişiminde bir risk faktörü değildir?

A) Helicobacter pylori enfeksiyonu

B) Aşırı tuz tüketimi

C) Pernisiyöz anemi

D) Sigara içimi

E) Kan grubunun 0 olması

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 551 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 268

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 65

 

 

11. Romatoid artritte aşağıdaki eklemlerden hangisinin tutulma olasılığı en düşüktür?

A) Metakarpofalangeal eklemler

B) Atlantoaksial eklem

C) Omuz eklemleri

D) Distal interfalangeal eklemler

E) Temporomandibular eklemler

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 494 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 477

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 19

 

12. Sekonder spontan pnömotoraksın en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akciğer kanseri

B) Bakteriyal pnömoni

C) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

D) Tüberküloz

E) Pneumocystis jiroveci pnömonisi

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 364 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 622 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 131

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 44

 

13. Transüda tipinde plevral sıvı en sık aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülür?

A) Konjestif kalp yetmezliği

B) Tüberküloz plörezisi

C) Romatoid artrite bağlı plörezi

D) Parapnömonik plörezi

E) Sistemik lupus eritematozusa bağlı plörezi

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 363 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 129

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 413

 

14. Yirmi beş yaşında, 2.5 aylık gebe bir kadının herhangi bir yakınması yokken alınan idrar kültüründe 105 koloni/ml Escherichia coli üretiliyor.

      Bu hastanın tedavisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tedavi gerekmez, 2 hafta sonra idrar kültürü tekrarlanır.

B) Tedavi gerekmez, kültür takibine gerek yoktur.

C) Oral, tek doz 400 mg ofloksasin verilir.

D) Bakteri duyarlı ise 7 gün amoksisilin-klavulanat verilir.

E) Tedavi ancak hasta semptomatik olursa verilir.

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 622 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 464, 631

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 414

 

15. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bir betalaktam türevi değildir?

A) Ampisilin

B) Aztreonam

C) Sefazolin

D) Doripenem

E) Tigesiklin

 

Referans: TUSDATA Farmakoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 246 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 539

Referans: TUSDATA Farmakoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 461

Referans: UTS Farmakoloji Kitabı 7. Baskı Sayfa: 461

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 46,47

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 25

 

16. Aşağıdaki aşılardan hangisinin immün sistemi baskılanmış bir hastaya yapılması kontrendikedir?

A) BCG aşısı

B) Hepatit B aşısı

C) Polisakkarit pnömokok aşısı

D) İnaktif influenza aşısı

E) Polisakkarit meningokok aşısı

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 497 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 446 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 560

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 31

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 54,55

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 144

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 270

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 403

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 110

 

17. Tirozin kinaz reseptörleri, aşağıdakilerden hangisinin hücre içi sinyal iletiminde görev almaz?

A) Büyüme hormonu

B) İnsülin

C) Epidermal büyüme faktörü

D) İnsülin benzeri büyüme faktörü-1

E) Sinir büyüme faktörü

 

Referans: TUSDATA Patoloji (Dr. Mehmet SAR) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 78 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 226, 386, 338

Referans: TUSDATA Farmakoloji Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 33

Referans: TUSDATA Fizyoloji Ders Notu, Sayfa: 24

 

18. Cushing hastalığı nedeni ile bilateral adrenalektomi yapılan hastalarda gelişen ve ACTH düzeylerindeki aşırı yükselme ve deride hiperpigmentasyon ile karakterize olan klinik durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Conn sendromu

B) Nelson sendromu

C) McCune-Albright sendromu

D) Kraniofarenjiyom

E) Boş sella (empty sella) sendromu

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 400 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 352

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 100

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 497

 

19.

28 haftalık ve üzeri gebelikten ölü doğumların sayısı + postnatal ilk 7 günlük ölümler

 
x1000

Toplam doğum sayısı

 

Yukarıda formülü verilen ölüm hızı ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Postnatal ölüm hızı

B) Neonatal ölüm hızı

C) Perinatal ölüm hızı

D) Bebek ölüm hızı

E) Postneonatal ölüm hızı

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 61 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

20. Aşağıdakilerden hangisi ikincil korumadır?

A) İşçinin baret takması

B) Aşılama

C) El yıkama

D) Atık su arıtımı

E) Verem taraması

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 68, 69 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

21. DeQuervain tenosinovitinde etkilenen tendonlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) M. abduktor pollisis longus + ekstensör pollisis brevis

B) M. adduktor pollisis longus + ekstensör pollisis brevis

C) M. abduktor pollisis brevis + fleksör pollisis longus

D) M. adduktor pollisis brevis + fleksör pollisis longus

E) M. abduktor pollisis longus + ekstensör pollisis longus

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 252 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 121

 

22. Kayak yaptıktan sonra sağ dizinde ağrı başladığı öğrenilen 32 yaşında bir kadın hasta özellikle istirahat sonrası ayağa kalkarken ağrı ve tutukluktan yakınıyor. Ağrısı fleksiyon ile artan hastanın muayenesinde inflamasyon bulgusu bulunmuyor ve fleksiyonda hafif krepitasyon hissediliyor.

       Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tibiofemoral osteoartrit

B) Dış menisküs lezyonu

C) İç menisküs lezyonu

D) Kondromalazi patella

E) Ön çapraz bağ lezyonu

 

Referans: Bu soru ile ilgili, notlarımızdan resimli-kanıta dayalı referans çalışması devam etmektedir.

 

23. Aşağıdaki beyin omurilik sıvısı inceleme bulgularından hangisi multipl skleroz tanısı için önemlidir?

A) Protein artışı

B) Oligoklonal bant pozitifliği

C) IgG indeksinin 0.6’nın altında oluşu

D) Mononükleer hücre artışı

E) Miyelin yıkım ürünlerinin varlığı

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 36 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 96

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 326

 

24. Alkolik olan ve beslenme bozukluğu bulunan 42 yaşında bir hasta bilinç bozukluğu ile acil servise başvuruyor. Nörolojik muayenede nistagmus ve konjuge bakış paralizileri, gövde ataksisi, global konfüzyon ve hafıza bozukluğu saptanıyor.

      Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tütün-alkol ambliyopisi

B) Subakut kombine dejenerasyon

C) Alkolik serebellar dejenerasyon

D) Wernicke-Korsakoff sendromu

E) Strachan sendromu

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 195 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı 4. Baskı (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM) Sayfa: 240 (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM Tusdata'da KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı ile ders anlatmaktadır.)

Referans: TUSDATA TUS Kampı Biyokimya (Dr. Ercan ÖZTÜRK) Özet Ders Notu Sayfa: 157

 

25. AIDS ile ilişkili Kaposi sarkomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan Herpes virus tip 8 enfeksiyonu ile ilişkilidir.

B) Yüksek oranda aktif antiretroviral tedavi nedeniyle insidansı azalmıştır.

C) Klasik Kaposi sarkomuna kıyasla daha yavaş seyreder.

D) Başlangıç lezyonları öncelikle yüzde görülür.

E) Orofarengeal tutulum sıktır.

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 169 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 267

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 213  Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

26. Penis veya vulvada bulunan bir şankra sifiliz tanısı koyabilmek için en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülserden alınan materyale kültür yapılması

B) Karanlık saha incelemesi

C) Materyal alınıp metilen mavisiyle boyanması

D) Serolojik testler yapılması

E) Materyalin KOH ile incelenmesi

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 176, 177 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 600

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 139

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 148  Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 66

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 158

 

27. Altmış beş yaşında, 40 yıldır günde 2 paket sigara içen bir erkek hastanın direkt akciğer grafisinde 2 cm çapında nodüler bir lezyon izlenmiştir.

      Bu hastada aşağıdaki görüntüleme yöntemlerinden hangisi, bu bölgenin ayrıntılı değerlendirilmesi için öncelikle seçilmelidir?

A) Ultrasonografi

B) Anjiyografi

C) Magnetik rezonans görüntüleme

D) Bilgisayarlı tomografi

E) Sintigrafi

 

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 93

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 317 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

28. Kırk yaşındaki bir kadın hastanın yapılan transvajinal ultrasonografisinde sol overde 5 cm çapında kistik kitle saptanmıştır. Bu kitle septa formasyonları içermekte ve duvarında solid nodüler bir lezyon bulunmaktadır.

Bu hastada ayırıcı tanıda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

A) Ektopik gebelik

B) Over kisti

C) Endometrioma

D) Over torsiyonu

E) Seröz kistadenokarsinom

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu Sayfa: 181 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Spot bilgiler Spot No: 152

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 110

 

29. Aşağıdakilerden hangisi yüksek intihar riskiyle ilişkili değildir?

A) Ailede intihar girişimi öyküsü

B) Yakın birinin kaybı

C) Çete kavgalarına karışma

D) Karamsarlık ve umutsuzluk

E) Okul başarısızlığı

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 169 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

30. Lityum karbonat kullanan bir hastada aşağıdaki yan etkilerden hangisi görülebilir?

A) Diabetes insipidus

B) Hashimoto tiroiditi

C) Lökopeni

D) Azospermi

E) Metabolik sendrom

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 189, 190 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı 4. Baskı (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM) Sayfa: 282 (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM Tusdata'da KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı ile ders anlatmaktadır.)

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 400

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 353

Referans: TUSDATA Farmakoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 158

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 467

 

 

31. Kronik ishal nedeniyle getirilen 2 yaşında bir çocukta boy kısalığı, ekzokrin pankreas yetmezliği, nötropeni ve iskelet değişiklikleri saptanıyor. Ter testi normal olarak bulunuyor.

      Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kistik fibrozis

B) Shwachman-Diamond sendromu

C) Çölyak hastalığı

D) Giardiazis

E) Kostmann sendromu

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 159, 3. Fasikül Sayfa: 549 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 328

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Tanju TÜTÜNCÜ - Dr. Nadi YÜKSEK) Özet Notu Sayfa: 173,174

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 159

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 583 (Spot Soru: 61)

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 199 (Spot Soru: 26)

Referans: TUSDATA Pediatri Çalışma Soruları Hematoloji Soru: 822

 

32. Yenidoğan bebeklerde görülebilecek vitamin K eksikliğine bağlı kanamaları önlemek için yapılması gerekenlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Anne sütü ile beslenen bebeklerde vitamin K eksikliği görülmediğinden özel bir önleme gerek yoktur.

B) Anneye doğumdan önce yüksek doz vitamin K yapılır.

C) Bebeğe 15. günde multivitamin başlanır.

D) Bebeğe doğumdan sonra 1 mg intramusküler vitamin K yapılır.

E) Bebeğe doğumdan sonra folik asit başlanır.

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 5 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 85 (Spot Soru: 143)

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 6

 

33. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda hipokalsemiye neden olmaz?

A) Maternal diyabet

B) Maternal antikonvülsan kullanımı

C) Prematürite

D) Hipomagnezemi

E) Maternal hipoparatiroidizm

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 2, 59, 60, 3. Fasikül Sayfa: 480 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 480

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 80 (Spot Soru: 3)

Referans: TUSDATA Pediatri Çalışma Soruları Yenidoğan Soru: 45

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları, Soru: 2

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 186 Spot: 7

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 4

 

34. Normal vajinal yolla doğmuş 4000 gram ağırlığında bir bebek, doğumdan sonra sağ kolunu hareket ettiremediği için getiriliyor. Fizik muayenede bebeğin sağ kolunu ekstansiyon ve iç rotasyonda tuttuğu, o tarafta tonusun az olduğu ve Moro refleksinin olmadığı belirleniyor; ancak pasif hareketler sırasında bebekte ağrı olmadığı gözleniyor.

      Bu bebekte öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

A) Etkilenen tarafta izole kas yokluğu ya da güçsüzlüğü

B) Erken başlangıçlı musküler distrofilerin erken dönemi bulgusu

C) Etkilenen tarafta humerus kırığı

D) Etkilenen tarafta brakial pleksus zedelenmesi

E) Bebek 4000 gram doğduğundan diyabetik anne bebeği olabileceği ve etkilenen tarafta tromboz oluşmuş olabileceği

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 24 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 83 (Spot Soru: 76)

Referans: TUSDATA Pediatri Çalışma Soruları Yenidoğan Soru: 22

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları, Soru: 14

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 188 Spot: 39

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 12

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 447

 

35. Gebelikte, aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliği nöral tüp defektlerine yol açar?

A) Vitamin C

B) Pantotenik asit

C) Folik asit

D) Tiamin

E) Vitamin E

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 138, 200 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı 4. Baskı (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM) Sayfa: 247 (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM Tusdata'da KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı ile ders anlatmaktadır.)

Referans: TUSDATA TUS Kampı Biyokimya (Dr. Ercan ÖZTÜRK) Özet Ders Notu Sayfa: 161

Referans: TUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - İ. Ethem ŞAHİN) Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 311

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 20

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 163

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 247 (Spot Soru: 3)

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 193 Spot: 131

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 37

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 323

 

36. Hepatomegali, renal tübüler disfonksiyon ve galaktoz intoleransı nedeniyle getirilen 5 yaşında bir kız çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Galaktozemi

B) Glikojen depo hastalığı tip 1

C) GLUT-2 eksikliği

D) Fruktoz intoleransı

E) Glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 532 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 214

 

37. Bilateral katarakt dışında yakınması olmayan ve hepatoselüler disfonksiyonu bulunmayan 3 yaşında bir çocukta aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği düşünülmelidir?

A) Galaktoz-1-fosfat üridiltransferaz

B) Galaktokinaz

C) Galaktoz 4-epimeraz

D) Galaktoz pirofosforilaz

E) Fruktoz-1-fosfat aldolaz

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 536 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı 4. Baskı (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM) Sayfa: 96 (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM Tusdata'da KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı ile ders anlatmaktadır.)

Referans: TUSDATA TUS Kampı Biyokimya (Dr. Ercan ÖZTÜRK) Özet Ders Notu Sayfa: 61

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 214

 

38. Aşağıdakilerden hangisi konjenital Rubella’nın göz bulgularından biri değildir?

A) Katarakt

B) Mikroftalmi

C) Glokom

D) Retinopati

E) Aniridi

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 75 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 285

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 259

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 272

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 132

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 31

 

39. Aşağıdakilerden hangisi akut bronşiyolit tedavisinin ilkelerinden biri değildir?

A) Bronşiyal obstrüksiyonun kaldırılması

B) Asiklovir tedavisi

C) Hipoksemi ve asidozun düzeltilmesi

D) Potansiyel kardiyak komplikasyonların önlenmesi

E) İkincil bakteriyal enfeksiyonların tedavisi

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 337 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 338 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 277

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 189

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 193

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 104

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 93, 202 Spot: 251, 252

 

40. Subakut sklerozan panensefalit aşağıdaki enfeksiyonlardan hangisinin komplikasyonudur?

A) Kızamık

B) Kızamıkçık

C) Herpes simpleks virusu tip 1

D) Sitomegalovirus

E) Herpes simpleks virusu tip 2

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 395 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 276

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 147

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 237

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 270

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 122

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 93

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 421 (Spot Soru: 55)

Referans: TUSDATA Pediatri Çalışma Soruları Döküntülü Hastalıklar Soru: 530

 

 

41. Aşağıdaki bakterilerden hangisi yenidoğan döneminde (0-1 ay) akut menenjite en sık neden olur?

A) Streptococcus pneumoniae

B) Haemophilus influenzae

C) Salmonella

D) Grup B streptokok

E) Neisseria meningitidis

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 69, 239 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 624, 625

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 71

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 40

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 95,109

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 49

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 85 (Spot Soru: 160)

Referans: TUSDATA Pediatri Çalışma Soruları Yenidoğan Soru: 108, 118

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları, Soru: 45

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 28, 192 Spot: 115

 

42. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde demir eksikliği gözlenir?

A) İdyopatik pulmoner hemosideroz

B) Orak hücreli anemi

C) Aplastik anemi

D) Diamond-Blackfan anemisi

E) Talasemi major

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 353 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 98

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları, Soru: 150

 

43. Akut lenfoblastik lösemide trombozun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmmobilizasyon

B) Sık enfeksiyon

C) Azalmış fibrinolizis

D) Lösemik hücrelerden prokoagülan salınımı

E) L-asparajinaz tedavisi

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 581 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 228

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 165

 

44. Yenidoğan döneminde purpura fulminans geçirdiği öğrenilen 2 yaşında bir çocukta warfarin tedavisi sırasında deri nekrozu geliştiği saptanıyor.

Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antitrombin eksikliği

B) Protein C eksikliği

C) Faktör VIII eksikliği

D) Faktör V Leiden mutasyonu

E) Protrombin mutasyonu

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 581 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 74

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 151

Referans: TUSDATA Fizyoloji Ders Notu, Sayfa: 168

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 588 (Spot Soru: 220)

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 164, 217 Spot: 432

 

45. İki yaşında bir kız çocuk karın şişliği yakınması ile getiriliyor. Fizik muayenede sol üst kadranda 7x8 cm boyutlarında kitle palpe edilen çocuğun kemik iliğinde rozet oluşturan blastlar saptanıyor.

Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lenfoma

B) Rabdomiyosarkom

C) Nöroblastom

D) Hepatoblastom

E) Ewing tümörü

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 604, 605 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 102

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 618 (Spot Soru: 116)

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları, Soru: 224

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 172, 219 Spot: 462

 

46. Aşağıdaki tümörlerin hangisinde α-fetoprotein düzeyi yükselir?

A) Hepatoblastom

B) Nöroblastom

C) Nefroblastom

D) Rabdomiyosarkom

E) Sürrenal karsinom

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 608 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı 4. Baskı (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM) Sayfa: 144 (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM Tusdata'da KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı ile ders anlatmaktadır.)

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Özet Notu Sayfa: 208

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 220 Spot: 465

 

47. Akut poststreptokoksik glomerülonefrit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Serum C3 düzeyleri düşüktür.

B) Nefrit genellikle kendini sınırlar ve iyi prognozludur.

C) Rekürrens sıktır.

D) 5-12 yaşları arasında sık görülür.

E) Mikroskopik hematüri vardır.

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 629, 631 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 178, 179

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 448, 449

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 108

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 654 (Spot Soru: 48, 49, 51, 53, 51, 58)

Referans: TUSDATA Pediatri Çalışma Soruları Nefroloji Soru: 892, 893, 894, 906

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 178, 179, 221, Spot: 487, 488, 490

 

48. Aşağıdakilerden hangisi idrar yolu enfeksiyonlarının gelişiminde risk faktörü değildir?

A) İşeme disfonksiyonu

B) Kabızlık

C) Nörojenik mesane

D) Hamilelik

E) Hipertansiyon

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 620 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 653 (Spot Soru: 16)

Referans: TUSDATA Pediatri Çalışma Soruları Nefroloji Soru: 921

 

49. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda eritema nodosumun nedeni değildir?

A) Tüberküloz

B) Lenfoma

C) Sarkoidoz

D) Fenitoin kullanımı

E) İnflamatuvar bağırsak hastalıkları

Açıklama: Soru ile ilgili açıklama ve itiraz dosyamızı görmek için tıklayınız.

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 417 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

50. Sağlıklı bir çocukta inspiryumda ve ekspiryumdaki ikinci kalp sesi aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

  İnspiryumda            Ekspiryumda
A) Tek Tek
B) Çift Çift
C) Tek Sert
D) Tek Çift
E) Çift Tek

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 255 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 206

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 10

Referans: TUSDATA Fizyoloji Ders Notu, Sayfa: 136

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 69, 197 Spot: 193

 

51. Beş yaşında bir çocuk egzersiz sonrası olan bacak ağrıları yakınmaları ile getiriliyor. Fizik muayenede kan basıncı 130/85 mmHg olarak bulunuyor ve femoral nabızlar zayıf alınıyor.

      Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atrial septal defekt

B) Patent duktus arteriozus

C) Fallot tetralojisi

D) Aort koarktasyonu

E) Pulmoner stenoz

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 281 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 68

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 321 (Spot Soru: 142, 143, 144)

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları, Soru: 118

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 77

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 197

 

52. Aşağıdakilerden hangisi indirekt bilirübin yüksekliğine yol açan durumlardan biri değildir?

A) Crigler-Najjar sendromu

B) Gilbert sendromu

C) Rotor sendromu

D) Rh kan grubu uyuşmazlığı

E) AB0 kan grubu uyuşmazlığı

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 50, 53 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı 4. Baskı (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM) Sayfa: 182 (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM Tusdata'da KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı ile ders anlatmaktadır.)

Referans: TUSDATA TUS Kampı Biyokimya (Dr. Ercan ÖZTÜRK) Özet Ders Notu Sayfa: 116

Referans: TUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - İ. Ethem ŞAHİN) Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 265

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 610

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 296

Referans: TUSDATA Pediatri Çalışma Soruları Yenidoğan Soru: 83

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 20

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 290

 

53. Aşağıdaki durumlardan hangisi diğerlerine göre daha geç ve daha hafif klinik belirti verir?

A) Proksimal özofagus atrezisi + distal trakeoözofageal fistül

B) İzole (H tipi) trakeoözofageal fistül

C) Proksimal trakeoözofageal fistül + distal özofagus atrezisi

D) Trakeoözofageal fistül olmaksızın özofagus atrezisi

E) Özofagus atrezisi + proksimal ve distal trakeoözofageal fistül

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 147 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

54. Konjenital hipotiroidi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dünyada konjenital hipotiroidi prevalansı 1/4000’dir.

B) Tiroid disgenezi, vakaların yaklaşık % 85’inden sorumludur.

C) Endemik guatr nedenlerden biridir.

D) Fetal dönemde aşırı iyota maruz kalma neden olabilir.

E) Vakaların çoğu yenidoğan döneminde semptomatiktir.

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 471 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 503 (Spot Soru: 40, 41, 47)

Referans: TUSDATA Pediatri Çalışma Soruları Endokrinoloji Soru: 666

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 208 Spot: 355

 

55. 21-hidroksilaz enzim eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Erkek çocuklar sıklıkla 4-5 yaşlarında penis, skrotum ve testislerde büyüme ile getirilir.

B) Erkek çocuklarda yenidoğan döneminde dış genital yapı genellikle normaldir.

C) Vakaların yaklaşık % 70’i tuz kaybıyla seyreder.

D) Kız çocuklar tamamen erkek fenotipinde olabilir.

E) Serum 17-hidroksiprogesteron aktivitesi artmıştır.

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 490, 494, 495 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 506 (Spot Soru: 142)

Referans: TUSDATA Pediatri Çalışma Soruları Endokrinoloji Soru: 704, 705, 708

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 128, 129

 

56. Aşağıdakilerden hangisi infantil spazmı en iyi tanımlar?

A) Aniden motor aktivite ya da konuşma kesilir, yüzde anlamsız bir ifade ve göz kırpmalar olur.

B) Bazen aura dönemi olabilen, tüm vücutta tonik ve klonik kasılmaların olduğu, bilinç kaybı ve siyanozun eşlik ettiği nöbetler olur.

C) Vücut tonusunun kaybolduğu, kısa-simetrik kas kontraksiyonlarının olduğu, hastanın öne doğru düşme eğiliminde olduğu epilepsi türüdür.

D) Boyun, gövde ve ekstremitelerde kısa-simetrik kas kontraksiyonlarının oluştuğu, EEG’de hipsaritminin görüldüğü epilepsi türüdür.

E) Solukluk, ajitasyon ve kusma ile beraber tekrarlayan tortikollis atakları gözlenir.

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 210 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı 4. Baskı (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM) Sayfa: 140 (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM Tusdata'da KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı ile ders anlatmaktadır.)

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 247 (Spot Soru: 27)

Referans: TUSDATA Pediatri Çalışma Soruları Nöroloji Soru: 271

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 57, 196 Spot: 178

 

57. Duchenne musküler distrofisindeki genetik geçiş ve gen defekti aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Otozomal dominant, 17q21

B) Genetik geçişi yoktur.

C) X’e bağlı resesif, Xp21

D) Otozomal dominant, 13q12

E) Otozomal resesif, 15q

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 228 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Biyokimya (Dr. Ercan ÖZTÜRK) Özet Ders Notu Sayfa: 90  

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 129

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 65, 196 Spot: 188

 

58. Aşağıdakilerden hangisi DiGeorge sendromundagözlenen klinik özelliklerden biri değildir?

A) Kulak anomalileri

B) Neonatal hipokalsemi

C) Aort arkusu anomalisi

D) Situs inversus

E) Timik hipoplazi

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 434, 3. Fasikül Sayfa: 480 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 378

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 105

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 463 (Spot Soru: 67, 68, 69, 70)

Referans: TUSDATA Pediatri Çalışma Soruları Allerji-İmmunoloji Soru: 611

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları, Soru: 63

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 118, 206 Spot: 325

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 245

 

59. Bronşiyal astımlı bir çocukta aşağıdaki semptomlardan hangisi görülmez?

A) Kuru öksürük

B) Wheezing

C) Stridor

D) Nefes darlığı

E) Göğüs sıkışması

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 471 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 89, 106

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 434

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 462 (Spot Soru: 37)

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 113

 

60. Aşağıdakilerden hangisi mikrodelesyon sendromu değildir?

A) Silver-Russell sendromu

B) Prader-Willi sendromu

C) Angelman sendromu

D) DiGeorge sendromu

E) Williams sendromu

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 91 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 103 (Spot Soru: 7)

 

61. Hippocrates, tıp okulunu nerede kurmuştur?

A) Pergamon (Bergama)

B) Kos adası (İstanköy)

C) Rodos adası

D) Milas

E) Knidos

 

Referans: Bu soru ile ilgili, notlarımızdan resimli-kanıta dayalı referans çalışması devam etmektedir.

 

62. Aşağıdaki ameliyat tiplerinin hangisinde cerrahi alan enfeksiyonu en fazla görülür?

A) Kolesistektomi

B) Tiroidektomi

C) Memeden kitle eksizyonu

D) Kolon rezeksiyonu

E) İnguinal herni ameliyatı

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 43 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 380 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Tanju TÜTÜNCÜ - Nadi YÜKSEK) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 137 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Özet Notu Sayfa: 24

 

63. Posttravmatik dönemde cerrahi yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastada aşağıdaki durumlardan hangisine bağlı olarak inatçı hipokalemi gelişir?

A) Hipomagnezemi

B) Rabdomiyolizis

C) Asidoz

D) Hiperglisemi

E) Masif kan transfüzyonu

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 21 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 54 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 419

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Özet Notu Sayfa: 15

 

64. Nitrik oksit, aşağıdakilerden hangisini artırarak düz kas relaksasyonunu sağlar?

A) cAMP

B) cGMP

C) PGI2

D) Endotelin (ET 1-2-3)

E) TNF

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Tanju TÜTÜNCÜ - Nadi YÜKSEK) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 12 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı 4. Baskı (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM) Sayfa: 47 (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM Tusdata'da KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı ile ders anlatmaktadır.)

Referans: TUSDATA TUS Kampı Biyokimya (Dr. Ercan ÖZTÜRK) Özet Ders Notu Sayfa: 28

Referans: TUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - İ. Ethem ŞAHİN) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 75, 76

Referans: TUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - İ. Ethem ŞAHİN) Spot bilgiler Sayfa: 78 Madde: 10

Referans: TUSDATA Farmakoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 201

Referans: TUSDATA Fizyoloji Ders Notu, Sayfa: 22

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Özet Notu Sayfa: 42

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 11

 

65. Yumuşak doku sarkomları en sık hangi bölgede yerleşir?

A) Ekstremiteler

B) Sırt

C) Baş-boyun bölgesi

D) Retroperitoneal bölge

E) Göğüs duvarı

 

Referans: Bu soru ile ilgili, notlarımızdan resimli-kanıta dayalı referans çalışması devam etmektedir.

 

66. Herhangi bir büyük cerrahi girişim sonrası olası akciğer sorunlarının gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisi bir risk faktörü değildir?

A) Tütün kullanımı

B) Yaş

C) Diabetes mellitus

D) Kalp hastalığı

E) Obezite

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) UTS soru kitabu 375. soru Sayfa: 80 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Tanju TÜTÜNCÜ - Nadi YÜKSEK) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 149 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

67. Malign melanom ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Göz hariç, transforme melanositlerin göç ettiği her yerden gelişebilir.

B) En sık gözlenen tipi akral lentiginöz tiptir.

C) Tedavide ilk tercih hipertermik perfüzyondur.

D) Lentigo maligna en sık tırnak yatağına yerleşir.

E) Süperfisyal yayılan tipi el ve ayaklar hariç her yerde gözlenir.

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Tanju TÜTÜNCÜ - Nadi YÜKSEK) Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 450 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Özet Notu Sayfa: 107

 

68. Aşağıdakilerden hangisi tiroid kanserlerinin gelişmesinde rol oynayan onkogenlerden biri değildir?

A) RET

B) BRAF

C) Ras

D) c-MYC

E) MET

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 136 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Tanju TÜTÜNCÜ - Nadi YÜKSEK) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 167 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Özet Notu Sayfa: 76

 

69. Ektopik paratiroid bezleri en yüksek olasılıkla nerede bulunur?

A) Paraözofageal oluk

B) Timus içi

C) Tiroid içi

D) Karotis kılıfı

E) Submandibular bölge

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 153 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

70. Baryumlu özofagografide dilate özofagusla beraber kuş gagası görünümü aşağıdaki hastalıklardan hangisi için tipiktir?

A) Akalazya

B) Diffüz özofageal spazm

C) Epifrenik divertikül

D) Nutcracker (fındık kıran) özofagus

E) Hipersensitif alt özofagus sfinkteri

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 183 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Not Sayfa: 104 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Tanju TÜTÜNCÜ - Nadi YÜKSEK) Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 267 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 537

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 495

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 46

 

 

71. Sarılık yakınması ile gelen 65 yaşındaki bir erkek hastaya yapılan ERCP tetkikinde tip I safra yolu kanseri tanısı konmuştur.

      Bu hastadaki kanserli bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekstrahepatik safra yollarında yaygın

B) Sağ ve sol hepatik kanalların birleşim yerinde

C) Sistik kanal ile pankreas arasında

D) İntrapankreatik koledok ve ampullada

E) İntrahepatik safra yolları içinde

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 330 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

72. Kırk iki yaşında erkek hasta akut karın bulguları ile acil servise başvuruyor. Hastanın sağ alt karın bölgesinde belirgin olmak üzere tüm karın bölgelerinde hassasiyet ve defans saptanıyor. Ayakta karın grafisinde serbest hava bulunan hastanın öyküsünden 3 hafta önce yaptığı bir seyahat sonrası ishal başladığı öğreniliyor.

      Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akut apandisit perforasyonu

B) Meckel divertiküliti perforasyonu

C) Tifo enterit perforasyonu

D) Tüberküloz enterit perforasyonu

E) Campylobacter enfeksiyonu perforasyonu

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Not Sayfa: 181 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Tanju TÜTÜNCÜ - Nadi YÜKSEK) Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 322 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 590

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 49,51

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 25

 

73. Visseral peritonun dışına çıkarak komşu organ invazyonu yapan, lenf nodu tutulumu ve uzak metastazı olmayan kolorektal kanser TNM sistemine göre hangi evrededir?

A) TisN0M0

B) T2N0M0

C) T3N0M0

D) T4N0M0

E) T3N1M0

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 251 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 243 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Tanju TÜTÜNCÜ - Nadi YÜKSEK) Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 362 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

74. Aşağıdaki lezyonların hangisinde meme kanseri gelişme riski en yüksektir?

A) Atipik lobüler hiperplazi

B) Atipik duktal hiperplazi

C) Sklerozan adenozis

D) İntraduktal papillom

E) Lobüler karsinoma in situ

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 148 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 163 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Tanju TÜTÜNCÜ - Nadi YÜKSEK) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 225 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 231

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 118

 

75. Aşağıdakilerden hangisi atipi olmayan proliferatif meme hastalıklarından biridir?

A) Apokrin metaplazi

B) Duktal ektazi

C) İntraduktal papillom

D) Fibroadenomlar

E) Fibrokistik değişiklikler

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 145 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 163 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Tanju TÜTÜNCÜ - Nadi YÜKSEK) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 222 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı 4. Baskı (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM) Sayfa: 280 (Dr. Ercan ÖZTÜRK - Dr. Gürkan ÇIKIM Tusdata'da KLİNİSYEN Biyokimya Konu Kitabı ile ders anlatmaktadır.)

 

76. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi Cushing sendromuna en sık neden olur?

A) Ektopik ACTH salgılayan tümör

B) Adrenal kortikal adenom

C) Ektopik CRH salgılayan tümör

D) ACTH salgılayan hipofiz adenomu

E) Adrenal kortikal karsinom

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Tanju TÜTÜNCÜ - Nadi YÜKSEK) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 189 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 396

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 348

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 50

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 495

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 130

 

77. Oculomotor paralizisi olan bir hastada paralitik göz hangi yöne kaymıştır?

A) Dışa-aşağıya

B) İçe

C) Yukarıya

D) İçe-aşağıya

E) İçe-yukarıya

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 7 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 414

 

78. Benign prostat hiperplazi, prostat bezinin en sık hangi bölgesinden gelişir?

A) Anterior fibromusküler stroma

B) Periferal zon

C) Santral zon

D) Transizyonel zon

E) Lateral zon

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 231 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

79. Aşağıdaki nöromusküler blokör ajanlardan hangisi depolarizan tipte bir nöromusküler blok oluşturur?

A) Vekuronyum

B) Atrakuryum

C) Süksinilkolin

D) Rokuronyum

E) Mivakuryum

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 278 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Farmakoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 146

 

80. Saf (pure) “blow-out” kırığı olan hastalarda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Göz hareketlerinde kısıtlılık

B) Göz küresinin içe ve derine doğru yer değiştirmesi

C) Çift görme

D) Kırık ile aynı tarafta yüzde hipoestezi

E) Çene açılmasında kısıtlılık

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 113 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

81. El grafisinde, ikinci parmak proksimal falanksta radyolusent, benign görünümlü, santral yerleşimli bir lezyon saptanan hastada ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enkondrom

B) Kondroblastom

C) Benign osteoblastom

D) Fibröz kortikal defekt

E) Osteoid osteom

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 212, 213 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 127

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 618 (Spot Soru: 143)

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 8

 

82. Pnömatozis intestinalis (bağırsak duvarında hava) ve portal ven trasesinde gaz görünümü aşağıdaki hastalıklardan hangisinin radyolojik bulgularıdır?

A) Jejunal atrezi

B) İnfantil hipertrofik pilor stenozu

C) Safra yolları kistleri

D) Mekonyum ileusu

E) Nekrotizan enterokolit

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 264 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 18

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları, Soru: 11

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 10

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 187 Spot: 26

 

83. Aşağıdaki ekstrofik anomalilerden hangisi en fazla ek anomalilerle birlikte bulunur?

A) Ekstrofia vezikalis

B) İzole epispadias

C) Superior vezikal fissür

D) Dupleks ekstrofi

E) Ekstrofia kloaka

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 77 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

84. Kafa travması geçirip komada getirilen bir hastada ağrılı uyarana göz açma, verbal uyarana hiçbir yanıt almama ve ağrılı uyarana normal fleksör bir yanıt elde edilmiştir.

      Bu hastanın Glasgow koma skalası aşağıdakilerden hangisidir?

      (E: göz açılması, M: motor yanıt, V: verbal)

A) E1 M3 V1

B) E2 M4 V1

C) E2 M5 V2

D) E2 M3 V3

E) E4 M5 V6

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 26 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

85. Otuz yaşındaki erkek hasta geçirdiği trafik kazası sonrası acil servise getirilmiştir. Şiddetli solunum sıkıntısı, boyun venlerinde dolgunluk, hipotansiyon saptanan hastanın göğsünün sağ tarafında solunum sesleri duyulmamaktadır.

      Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akciğer kontüzyonu

B) Hemotoraks

C) Tansiyon pnömotoraks

D) Akciğer hematomu

E) Şilotoraks

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 365 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye (Dr. Sait BUĞDACI) Konu Kitabı 6. Baskı Sayfa: 133

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 307 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

86. On altıncı gebelik haftasında maternal serum alfafetoprotein düzeyleri ölçülmüş ve düşük bulunmuştur. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

A) Spina bifida

B) Kistik higroma

C) Sakrokoksigeal teratom

D) Gestasyonel trofoblastik hastalık

E) Omfalosel

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 365 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Kadın Doğum (Dr. Kemal GÖL) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 79 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Ders Notu 2.Fasikül Sayfa: 365

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Spot bilgiler Spot No: 375

 

87. Fetal kromozomal bozukluğa bağlı erken abortuslarda en sık aşağıdaki kromozom defektlerinden hangisine rastlanır?

A) Otozomal trizomi

B) Monozomi X

C) Tetraploidi

D) Yapısal anomali

E) Triploidi

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 293 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Spot bilgiler Spot No: 60

Referans: TUSDATA Kadın Doğum (Dr. Kemal GÖL) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 143 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

88. Aşağıdakilerden hangisi, fetüsün transvers duruşu ve buna bağlı omuz prezentasyonunun görülme sıklığını artıran faktörlerden biri değildir?

A) Postterm fetüs

B) Plasenta previa

C) Uterin anomali

D) Polihidramnios

E) Pelvik darlık

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 420 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Kadın Doğum (Dr. Kemal GÖL) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 111 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

89. Akut karın bulgularıyla acilen ameliyata alınan gebe kadının torsiyone olmuş bir over kitlesinin bulunduğu saptanmıştır.

      Kistin tipi en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Folikül kisti

B) Over apsesi

C) Endometrioma

D) Korpus luteum kisti

E) Kistik teratom

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 256 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Spot bilgiler Spot No: 1109

Referans: TUSDATA Kadın Doğum (Dr. Kemal GÖL) Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 320 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

90. Aşağıdaki vajinal muayene bulgularından hangisi Bishop skorlaması için kullanılan tanı kriterlerinden biri değildir?

A) Serviks 3 cm dilate

B) Verteks -2 seviyesinde

C) Amnion kesesi intakt

D) Serviks yumuşak

E) Servikal silinme % 70

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 422 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Spot bilgiler Spot No: 473

Referans: TUSDATA Kadın Doğum (Dr. Kemal GÖL) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 102 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

91. Doğumun birinci evresinde uterus kontraksiyonlarına bağlı ağrı duyusunu taşıyan sinir lifleri hangi seviyede spinal korda girer?

A) T5 – T6

B) T11 – T12

C) L3 – L4

D) L5 – S1

E) S2 – S4

 

Referans: TUSDATA Anatomi Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 246 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Kadın Doğum (Dr. Kemal GÖL) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 10 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 318, 398

 

92. Normal vajinal florada aşağıdakilerden hangisinin görülmesi olağan değildir?

A) Aerobik ortam

B) 4.5’in altında pH

C) Streptokoklar

D) Hidrojen peroksit üreten basiller

E) Monosakkaridler

 

Referans: Bu soru ile ilgili, notlarımızdan resimli-kanıta dayalı referans çalışması devam etmektedir.

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 38

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 21

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 40,80,88

 

93. Laparoskopik trokar girişi sırasında en sık zedelenen damar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüzeyel inferior epigastrik

B) Yüzeyel sirkümfleks iliak

C) Derin inferior epigastrik

D) Yüzeyel superior epigastrik

E) Derin sirkümfleks iliak

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 25 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

94. Cinsel aktif kadınlar arasında en yüksek cinsel geçişli pelvik inflamatuvar hastalık sıklığına aşağıdakilerin hangisinde rastlanır?

A) Premenopozda

B) Gebe olmayan 30’lu yaşlarda

C) Gebelerde

D) Adolesanlarda

E) Menopoz sonrasında

 

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 155,156

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 159

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 90 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

 

95. Gebelikte en sık görülen overin malign tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epitelyal

B) Germ hücreli

C) Gonadal stromal

D) Sarkom

E) Metastatik

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu ( Cihan Öztopcu) 2. Fasikül Sayfa: 183 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

 

96. İki kez mol hidatidiform geçiren bir kadının ilerideki üreme performansı en sık ne şekilde olur?

A) Term canlı doğum

B) Erken doğum

C) Ölü doğum

D) Abortus

E) Tekrar molar gebelik

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 272 Ders notundaki sayfa için tıklayınız+

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Spot bilgiler Spot No: 1185

 

97. Primer peritoneal tümörler, aşağıdaki epitelyal over tümörlerinin hangisinden histolojik olarak ayırt edilemez?

A) Müsinöz

B) Seröz

C) Endometrioid

D) Mezonefroid

E) Brenner

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum (Dr. Kemal GÖL) Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 314 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

98. Endometriozis evreleme sistemine göre, aşağıdaki bulgulardan hangisi, tek başına en yüksek skoru oluşturur?

A) Çapı 3 cm’nin üzerinde derin peritoneal implant

B) Tek overde derin implant

C) Komplet posterior kul-de-sak obliterasyonu

D) Tek overin 2/3’ünden fazlasını saran kalın adezyonlar

E) Tek tüpün 2/3’ünden fazlasını saran kalın adezyonlar

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum (Dr. Kemal GÖL) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 45 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

99. Osteoporotik olmayan bir postmenopozal kadın popülasyonunda, kırık riskini azalttığı kanıtlanan tek kemik koruyucu tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bisfosfonatlar

B) Selektif östrojen reseptör modülatörleri

C) Kalsitonin

D) Östrojen tedavisi

E) Kalsiyum ve vitamin D tedavisi

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 157 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Kadın Doğum (Dr. Kemal GÖL) Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 220 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

100. Kombine oral kontraseptif hapların içinde bulunan aşağıdaki progestinlerden hangisi bir spironolakton derivatifi olup hem mineralokortikoidlere hem de androjenlere antagonist etkilidir?

A) Noretindron

B) Dezogestrel

C) Gestoden

D) Drospirenon

E) Norgestimat

 

Referans: UTS Farmakoloji Kitabı 7. Baskı Sayfa: 409

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 135

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Spot bilgiler Spot No: 895

Referans: TUSDATA Kadın Doğum (Dr. Kemal GÖL) Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 244 Ders notundaki sayfa için tıklayınız