TUS Nisan 2005 Klinik Bilimler Soruları

100. Aşağıdakilerden hangisi pıhtılaşma faktörlerinin katabolizmasını hızlandırarak antikoagülanların etkisini artırır?
A)
Kolestramin
B) Rifampin
C) Tiroid hormonları
D)
Barbitüratlar
E) Vitamin K

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 2 Sayfa 1781 Soru 4
Referans : TUSDATA Farmakoloji Cilt 1 Sayfa 133-18-126
Referans : KLİNİSYEN Pediatri 412-413
Referans : Katzung Sayfa 551
Referans : Goodman & Gilman’s Sayfa 1529
 
101. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda pnömokok aşısı uygulanmasını gerektiren hastalıklardan biri değildir?
A) Romatoid artrit
B)
Orak hücreli anemi
C) HIV enfeksiyonu
D) Aspleni
E) Nefrotik sendrom

Referans :
TUSDATA Pediatri Cilt 2 Sayfa 31 
Referans : NELSON Sayfa 869

102. Aşağıdaki durumlardan hangisi hiperkalsemiye yol açmaz?
A)
Malignansi
B) Tiazid diüretik kullanımı
C) Vitamin D hipervitaminozu
D) Sarkoidoz
E) Magnezyum eksikliği

Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 6 Sayfa 83
Referans : NELSON Sayfa 214, BOX 45.7
Referans : Premium Farmakoloji Sayfa 38

103. Aşağıdakilerden hangisi neonatal sepsisin ayırıcı tanıları arasında düşünülmez?
A)
Konjenital adrenal hiperplazi
B) Hiperglisemi
C)
Organik asidemi
D) Üre siklus defektleri
E) Nekrotizan enterokolit

Referans :
TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 1 Sayfa 62 
Referans : NELSON Sayfa 632, Tablo 98.7
Referans : Nisan 2005 3. Deneme Sınavı Soru 111

104. Aşağıdakilerden hangisi eritroblastozis fetalisin geç komplikasyonlarından biri değildir?
A)
Portal ven trombozu
B) Portal hipertansiyon
C) Asidoz
D)
Anemi
E) Persistan sarılık

Referans :
TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 1 Sayfa 42-44  
Referans : NELSON Sayfa 605

105. Aşağıdakilerden hangisi fetal asfiksinin tipik bulgularından biri değildir?
A)
Myokardial iskemi
B) Persistan pulmoner hipertansiyon
C) Respiratuar distres sendromu
D) Uygunsuz ADH salınımı
E) Hiperkalsemi

Referans :
TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 1 Sayfa 26
Referans : NELSON Sayfa 566, Tablo 88
Referans : Nisan 2005 3. Deneme Sınavı 

106. Aşağıdakilerden hangisi geçici neonatal hipoglisemiye neden olmaz?
A) Lösin hassasiyeti
B)
Prematürite
C) Toksemik anne çocuğu
D) Gestasyonel yaşına göre küçük bebek
E) Perinatal asfiksi

Referans :TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 4 Sayfa 48
Referans : NELSON Sayfa 508, BOX 81.2
 
107. EBV negatif infeksiyoz monolükleozis tablosuna aşağıdaki virüslerden hangisinin neden olma olasılığı en sıktır?
A)
HSV Tip I
B) HSV Tip II
C) CMV
D)
Rubella
E) Rubeola

Referans :
current pediatric diagnosis treatment Sayfa 1121-1122 
Referans : Nisan 2005 5. Deneme Sınavı Soru 49 Açıklama

108. Kızamık hastalığı sonrasında gelişen pnömoniye aşağıdakilerden hangisinin yol açma olasılığı en yüksektir?
A)
Klebsiella pnömonia
B) Solunumsal sinsitisyal virüs
C) Klamidya trochomatis
D) Streptococcus pnömonia
E)
Psoudomonas auriginosa

Referans :TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 3 Sayfa 51
Referans : NELSON Sayfa 1029
Referans : Nisan 2005 1. Deneme Sınavı Soru 109 Açıklama

109. Adölosan çağındaki kızlarda cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara aşağıdakilerden hangisi en sık yol açar?
A) Klamidya trochomatis
B)
Trichomonas vajinalis
C) Neisseria gonorrea
D) HSV
E) HPV

Referans : NELSON Sayfa 673-677. RUDOLPH Sayfa 260.

110. Aşağıdakilerden hangisi stafilokoksik toksik şok sendromunun tanı kriterlerinden biri değildir?
A)
38.8oC üzerinden ani ateş
B) Hiperkalsemi
C)
Deskuamasyon gösteren eritroderma
D) Renal bozukluklar
E) Trombositopeni

Referans :TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 3 Sayfa 82
Referans : NELSON Sayfa 865, Tablo 166-1
 
111. Gelişme geriliği ve mental retardasyon şikayetiyle getirilen 5 yaşındaki bir çocuğun fizik incelemesinde ince ve normalden uzun ekstremiteler ve araknodaktili, skolyoz ve yüzde kızarma (malar flaş) saptanıyor. Öyküde lens subluksasyonu ile ameliyat edildiği, kardeşinde de benzer bulgular olduğu ve anne babasının sağlıklı olduğu öğreniliyor.
En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Marfan sendromu
B) Alkaptanüri
C) Fenilketonüri
D) Homosistinüri
E)
Nonketotik hiperglisinemi

Referans :
TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 4 Sayfa 14
Referans : NELSON Sayfa 405
 
112. Önceki (111) numaralı soruda sözü edilen hastada beklenilen laboratuar bulguları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Vücut sıvılarında metionin ve homosistin konsantrasyonunda artma
B)
Plazma fenilalanin konsantrasyonunda artma
C) Bekleyen idrarın koyu renk alması tanıda yardımcıdır
D) İdrarda sodyum nitroprussit testi negatiftir
E) Serebrospinal sıvıda glisin düzeyi seruma oranla daha yüksektir
 
113. Aşağıdaki konjenital kalp hastalıklarının hangisinde, doğumdan sonra pulmoner kan akımının sürdürülebilmesi için duktus arteriozusun açık kalması yaşamsal önem taşır?
A)
Ventiküler septal defekt
B) Ağır pulmoner darlık
C)
Ağır aort darlığı
D) İnfantil tip aort koarktasyonu
E) Konjenital mitral darlığı

Referans :
TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 2 Sayfa 69
Referans : NELSON Sayfa 1503 

114. Turner sendromunda en çok görülen konjenital kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biküspit aorta
B)
Mitral darlığı
C) Ventriküler septal defekt
D) PDA
E) Pulmoner atrezi

Referans :TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 1 Sayfa 82
Referans : NELSON Sayfa 1932 
Referans : OZAN ANATOMİ Sayfa 197

115. Tüberozskleroz tanısı ile izlenen 10 aylık bir bebekte kalpte saptanan tümör en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Miksoma
B) Lipoma
C) Fibroma
D) Mezotelyoma
E) Rabdomiyom

Referans :TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 5 Sayfa 75
Referans : NELSON SAYFA 1581  
Referans : OZAN ANATOMİ Sayfa 198  

116.
Kusma, kilo kaybı ve dehidratasyon nedeniyle getirilen 1 haftalık erkek bebekte, serum sodyum düzeyi 115 mEq/L, klor düzeyi 75 mEq/L ve potasyum düzeyi 8.0 mEq/L olarak saptanıyor.
Bu bebekte aşağıdaki hastalıklardan hangisinin bulunma olasılığı en yüksektir?
A) 21-hidroksilaz eksikliği
B)
17,20-liyaz eksikliği
C) 17-hidroksilaz eksikliği
D) 11β-hidroksilaz eksikliği
E) 3 β-hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği

Referans :
TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 6 Sayfa 101
Referans : NELSON Sayfa 1904-1905   
Referans : Premium Farmakoloji Sayfa 297

117. Akkiz hipotiroidinin en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Sistinoz
B) Histiositozis
C) Lenfositik tiroidit
D)
İyotlu ilaçlar
E) Radyasyon

Referans :
TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 6 Sayfa 75
Referans : NELSON Sayfa 1879
Referans : Nisan 2005 5. Deneme Sınavı Soru 74

118. Hangisi hipersplenizm bulgusu değildir?
A)
Anemi
B) Azalmış kemik iliği aktivitesi
C)
Splenomegali
D) Lökopeni
E) Trombositopeni

Referans :
TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 5 Sayfa 28
Referans : NELSON Sayfa 1675 

119. Aşağıdakilerden hangisi Kwashiorkor’un laboratuar bulgusu değildir?
A)
Ketonüri
B) Hipoglisemi
C) Hipoalbüminemi
D) Transaminaz düşüklüğü
E) Hiperpotasemi

Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 2 Sayfa 10-11
Referans : NELSON Sayfa 172 
Referans : (10+2) 4. Deneme Sınavı Soru 122
 
120. Chediak-Higashi sendromunun tedavisinde yüksek dozda kullanılan vitamin aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Vitamin A
B)
Vitamin K
C) Vitamin C
D)
Vitamin D
E) Vitamin E

Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 5 Sayfa 33
Referans : NELSON Sayfa 690 

 

KLİNİSYEN TUS SORULARI SERİSİ

   

İşte T.C. tarihinin en çok satan TIP Kitabı. Tam 15 Baskı... Her baskıda sürekli güncelleniyor. TUS' a çalışan bir hekimin en önemli, en klasik ve en faydalı başvuru kitabı...

 


 

 .:: Seri Kitapları ::.


 
121. Aşağıdakilerden hangisi Hiper IgE sendromunda görülmez?
A)
Eozinofili
B) Tekrarlayan stafilokoksik deri enfeksiyonu
C) Tekrarlayan pnömoniler
D) Solunum yolu allerjik hastalığı
E)
Otozomal dominant geçiş

Referans :
TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 5 Sayfa 92
Referans : NELSON Sayfa 821

122. Orak hücreli anemisi olan bir hastada hemoglobin düzeyinde düşme, retikülosit sayısında belirgin azalma gözlenmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A)
Vazo-okluzif kriz
B) Parvovirüs B19 enfeksiyonuna bağlı aplastik kriz
C)
Hemolitik kriz
D) Dalakta sekestrasyon
E) Otosplenektomi

Referans :
TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 5 Sayfa 28
Referans : NELSON Sayfa 1625-1626
Referans : (10+2) 3. Deneme Sınavı Soru 114
 
123. Melena ve hematemez şikayeti ile getirilen 3 günlük bir bebekte aPTT ve PT uzun bulunuyor.
Bu bebek için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Fibrinojen
B) Faktör VIII konsantresi
C) Faktör IX konsantresi
D) Vitamin K
E)
Krioprestipat

Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 1 Sayfa 51
Referans : NELSON Sayfa 607 
Referans : Premium Farmakoloji Sayfa 467
Referans : 2004 TUS Dönem 4. Sınav Soru 102
 
124. Aşağıdakilerden hangisi mikrositik anemilerden biri değildir?
A) Transkobalamin eksikliği
B)
Atransferrinemi
C) Kurşun intoksikasyonu
D) Sideroblastik anemi
E) Demir eksikliği anemisi

Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 5 Sayfa 5
Referans : NELSON Sayfa 1612-1613 
Referans : Premium Farmakoloji Sayfa 468
Referans : Nisan 2005 1. Deneme Sınavı Soru 111 Açıklama

125. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde ANA (antinükleer antikor) yüksekliği gözlenmez?
A)
Sistemik lupus eritematozus
B) Sjögren sendromu
C) Skleroderma
D) Kronik aktif hepatit
E) Behçet hastalığı

Referans :
TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 6 Sayfa 56
Referans : NELSON Sayfa 1675 

126. Aşağıdaki jüvenil romatoid artrit tiplerinin hangisinde kronik üveit gelişme riski en yüksektir?
A)
Sistemik tip
B) Romatoid faktör pozitif poliartiküler tip
C) ANA pozitif oligoartiküler tip
D)
HLA B27 pozitif oligoartiküler tip
E) Seronegatif poliartiküler tip

Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 6 Sayfa 49
Referans : NELSON Sayfa 799-805 

127. Aşağıdaki lösemi tiplerin hangisinde 15;17 kromozom translokasyonu gözlenir?
A)
Pre B hücreli ALL (akut lenfoblastik lösemi)
B) M3 tip AML (akut myeloblastik lösemi)
C)
M2 tip AML (akut myeloblastik lösemi)
D) B hücreli ALL (akut lenfoblastik lösemi)
E) M7 tip akut megakaryositik lösemi

Referans : TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 5 Sayfa 52-53
Referans : NELSON Sayfa 1695, Tablo 487-1 
Referans : Nisan 2005 3. Deneme Soru 123 Açıklama

128. Li-Fraumeni sendromunda aşağıdaki mutasyonların hangisi vardır?
A)
13q14 kromozomu
B) p53 geni
C)
17q kromozomu
D) 22q kromozomu
E) p56 geni

Referans : NELSON Sayfa 1683 

129. Aşağıdakilerden hangisi nörofibromatozis tip I’in bulgularından biri değildir?
A)
Cafè-au-lait lekeleri
B) Optik gliom
C) Akustik nörinom
D)
Skolyoz
E) Aksiller çillenme

Referans :
TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 4 Sayfa 74-75
Referans : NELSON Sayfa 1683, Tablo 484-2 
Referans : Nisan 2005 3. Deneme Sınavı Soru 80
 
130. Aşağıdakilerden hangisi mikrosefalinin nedenlerinden biri değildir?
A)
Konjenital CMV enfeksiyonu
B) Radyasyona maruz kalma
C) Tirizomi 21
D) Fetal alkol sendromu
E) Konjenital aquaduktus stenozu

Referans :
TUSDATA Pediatri Ders Notları Cilt 1 Sayfa 10
Referans : NELSON Sayfa 1989, Tablo 585-1  
 
131. Aşağıdakilerden hangisi mitral valv prolapsusunun karakteristik oskültasyon bulgusudur?
A)
Holosistolik üfürüm
B) Midsistolik üfürüm
C) Erken sistolik üfürüm
D) Erken diyastolik üfürüm
E) Geç sistolik üfürüm

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 41
Referans :
KLİNİSYEN Dahiliye 2. Baskı Sayfa 156
 
132. Akut myokard enfarktüsü geçirmiş bir hastanın serum enzim düzeyleri aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Buna göre, X ile gösterilen enzim aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Total CK
B) CPK-MB
C) LDH
D)
Miyoglobin
E) Troponin
 
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 1766 Soru 1-4-5
Referans : KLİNİSYEN Dahiliye 2. Baskı Sayfa 141
Referans : Klinik Kardiyo Prof. Dr. Hasan GÖK Sayfa 282, Şekil 19-7
Referans : Nisan 2005 1. Deneme Sınavı Soru 133 Açıklama

133. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde balon valvüloplasti en çok tercih edilen tedavi yöntemidir?
A)
Triküspit artezisi
B) Valvüler pulmoner stenoz
C)
Subaortik stenoz
D) Komple atrioventriküler septal defekt
E) Kalsifik aort stenozu

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 3 Sayfa 1282 Soru 17
Referans : 204 Lange, Current Sayfa 311 Nelson 2004 Sayfa 1514

134. Akciğer sarkoidozisi tanısında aşağıdaki yöntemlerden hangisinin duyarlılığı ve özgüllüğü diğerlerine göre daha yüksektir?
A) Transbronşiyal akciğer biyopsisi
B)
Bronkoalveolar lavaj
C) Akciğer tomografisi
D) Serum angiotensin dönüştürücü enzim düzeyi
E) Kveim testi

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 1827 Soru 17
Referans : KLİNİSYEN Dahiliye 2. Baskı Sayfa 255-258 arası
 
135. Akut astım atağı tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken bronkodilatör ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beta2-adrenerjik agonistler
B)
Teofilin
C) Antikolinerjikler
D) Sodyum kromoglikat
E) Nedokromil sodyum

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 1806 Soru 23
Referans : KLİNİSYEN Dahiliye 2. Baskı Sayfa 219-220
Referans : Premium Farmakoloji Sayfa 436
 
136. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi kistik fibrozisli hastaların solunum yollarında sıklıkla kolonize olarak, ciddi ve tekrarlayan enfeksiyonlara yol açar?
A)
A grubu beta hemolitik streptokoklar
B) Pseudomonas aeruginosa
C)
Koagülaz negatif stafilokoklar
D) Candida albicans
E) Streptococcus pneumoniae

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 3 Sayfa 1267 Soru 17
Referans :
KLİNİSYEN Dahiliye 2. Baskı Sayfa 278, 279
 
137. Aşağıdaki Ebstein-Barr virusu spesifik antijenlerinden hangisine karşı gelişen antikorlar enfeksiyöz mononükleoz seyri sırasında en erken yükselir ve diğerlerine göre daha kısa zamanda serumdan kaybolur?
A)
IgG erken antijen
B) IgG Ebstein-Barr nükleer antijen
C) IgM viral kapsid antijeni
D)
Soluble antijenlere karşı gelişen kompleman bağlayıcı antikorlar
E) Nötralizan antikorlar

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 1 Sayfa 409 Soru 29

138. Bir aydan fazla süredir intravenöz kateteri olan lösemili bir hastada aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin neden olduğu bakteremi riski en yüksektir?
A) Staphylococcus epidermidis
B)
Klebsiella pneumoniae
C) Pseudomonas aeruginosa
D) Plavobacterium
E) Escherichia coli

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 1 Sayfa 319 Tablo

139. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde makroveziküler yağlanmanın en sık rastlanan nedenidir?
A)
Tetrasiklin toksisitesi
B) Reye sendromu
C) Gebelik
D) Çocuklarda salisilat intoksikasyonu
E) Alkolik karaciğer hastalığı

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 2 Sayfa 827 Soru 18, Sayfa 829 Soru 25
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 1868 Soru 9
Referans :
KLİNİSYEN Dahiliye 2. Baskı Sayfa 354-355
Referans : 2004 Deneme 8. Sınav Soru 76
 
140. Kolorektal kanserlerin en sık görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Transvers kolon
B) Çıkan kolon
C) Rektosigmoid
D)
İnen kolon
E) Çekum

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 2 Sayfa 814 Soru 24
Referans :
KLİNİSYEN Dahiliye 2. Baskı Sayfa 326
Referans : Nisan 2005 3. Deneme Sınavı Soru 172

141. Bir kaç aydır süren epizodik terleme, baş ağrısı ve çarpıntısı olan 25 yaşındaki bir erkek hasta, bu semptomlarının strese bağlı olabileceğini düşünmektedir. Öyküsünden, 6 ay önce düşme sonucu oluşan bir kırığın ameliyatında, anestezistin kan basıncı oynamaları saptayarak hastanın hipertansiyon açısından değerlendirilmesini önerdiği öğreniliyor. Fizik muayenesinde, boy 180 cm, ağırlık 72 kg, nabız 80/dakika, kan basıncı 135/80 mmHg olarak ölçülüyor. Hastanın kan şekeri ve tiroid fonksiyon testleri normal olarak bulunuyor.
Bu hastanın değerlendirilmesinde, bundan sonraki aşamada tanı için ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Serum insülin ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) ölçümü
B) Kan basıncının izlenmesi
C) Serum adrenalin ve noradrenalin düzeylerinin saat 8.00 de ölçümü
D) 24 saatlik idrarda katekolamin ölçümü
E)
Stres ile mücadele için psikiyatri konsültasyonu

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 1957 Soru 7, Sayfa 1962 Soru 28, Sayfa 1961 Soru 22
Referans : KLİNİSYEN Dahiliye 2. Baskı Sayfa 587
Referans : 2004 Eylül 5. Deneme Sınavı Soru 140

142. Ailesinde diabetes mellitus öyküsü olan 38 yaşındaki kadın hastanın vücut kitle indeksi 28 kg/m2’dir. İki kez bakılan açlık plazma glukozu 119 mg/dL ve 120 mg/dL olarak ölçülmüştür. Oral glukoz tolerans testinde 2. saat plazma glukozu 135 mg/dL’dir.
Bu hastanın metabolik durumu aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
A) Bozulmuş açlık glukozu
B)
Diabetes mellitus
C) Gestasyonel diabetes mellitus
D) Normal glukoz toleransı
E) Bozulmuş glukoz toleransı
 
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 ,Sayfa 1943, Soru 2, Sayfa 1954, Soru 46 
Referans : KLİNİSYEN Dahiliye Sayfa 569
Referans : Premium Farmakoloji Sayfa 322  
143. Kırk iki yaşında bir erkek hasta son 6 aydır süren gece terlemesi, kilo kaybı ve ateş yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünden yaklaşık 2 haftadır nefes darlığı, yüzde ve üst ekstremitelerde şişme olduğu öğrenilen hastanın fizik muayenesinde sol ventrikal bölgede 2 adet 1x1.5 cm çapında, ağrısız, hareketli lenf bezi ve kalıcı boyun ven dolgunluğu saptanıyor.
Bu hastada, kesin tanı için ilk yapılması gereken tetkik aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Posteroanterior akciğer grafisi
B) Tam kan sayımı ve periferik yayma
C) Servikal lenf bezi biyopsisi
D)
Mediastinoskopi
E) Kemik iliği biyopsisi

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 1718 Tablo
Referans : KLİNİSYEN Dahiliye
Sayfa 201
 
144. Otuz dört yaşında bir kadın hastanın öyküsünden, hamileliği sırasında iki kez, daha sonraki yıllarda da tekrarlayıcı venöz trombozu olduğu ve bir kez pulmoner emboli nedeniyle hastaneye yatırıldığı öğreniliyor. Laboratuvar incelemelerinde kan sayımları ve koagülasyon testleri normal sınırlarda bulunuyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Heparin kofaktör II eksikliği
B) Faktör V Leiden mutasyonu
C)
Polisitemia vera
D) Anti-fosfolipid sendromu
E) Disfibrinojenemi
 
Referans : KLİNİSYEN Dahiliye Sayfa 65
Referans : Nisan 2005 1. Deneme Sınavı Soru 140 Açıklama
 

KLİNİSYEN VAKA SORULARI SERİSİ

   

TUS’ da vaka sorularının hem sayısının hem de zorluk derecesinin giderek arttığı açık bir gerçektir. Vaka sorularına yaklaşımda özel bir bakış açısı ve analiz kabiliyeti gerektirir.

Bu amaçla VAKA Kampları düzenleyen TUSDATA, burada çözülen soruları daha da genişleterek 3 ciltlik bir şaheser halinde hizmetinize sunmuştur.
 

 .:: Seri Kitapları ::.145. Kırk altı yaşında meme kanseri tanısı alan bir hastada normokrom-normositer anemi ve lökositoz saptanıyor; trombosit sayımları ise normal değerlerde bulunuyor. Periferik yaymada gözyaşı hücreleri, belirgin poikilositoz, normoblastlar, miyelositler ve promiyelositler izleniyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Otoimmün hemoliz
B) Miyelodisplastik sendrom
C) Dissemine intravasküler koagülasyon
D) Kemik iliğinde kanser invazyonu
E)
Akut lösemi

Referans : KLİNİSYEN Dahiliye Sayfa 9

146. Aşağıdaki durumların hangisinde üriner potasyum ekskresyonu azalmıştır?
A)
Kronik metabolik alkaloz
B) Proksimal renal tübüler asidoz
C) Üreterosigmoidostomi
D) Bartter sendromu
E) Adrenal korteks yetmezliği
 
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 1960 Tablo
Referans :
KLİNİSYEN Dahiliye Sayfa 406
Referans : Premium Farmakoloji Sayfa 302
Referans : Nisan 2005 2. Deneme Sınavı Soru 130 Açıklama

147. Tip I diabetes mellitus tanısı ile takip edilmekte olan bir hastada günde 1 g proteinüri, hipertansiyon, serum kreatinin ve BUN düzeylerinde artma ve ödem gözlenmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A)
Kalp yetmezliği
B) Diyabetik glomerüloskleroz
C)
Arterioskleroz
D) Piyelonefrit
E) Akut tübüler nekroz

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 1952 Tablo
Referans :
KLİNİSYEN Dahiliye Sayfa 442
 
148. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritli hastalarda görülen ekstraartiküler değişikliklerden biri değildir?
A) Koryoretinit
B)
Vaskülit
C) İntertisyel akciğer fibrozisi
D) Polinöropati
E) Osteoporoz
 
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 1908 Tablo
Referans : KLİNİSYEN Dahiliye 2. Baskı Sayfa 468 - 469

149. 100.000 nüfuslu bir bölgede 1 yıllık bir sürede 50 yeni akciğer Ca vakası görülmüştür. Hastaların 40’ı sigara içmekte olan bu 50 hastanın 30’u ölmüştür.
Bu bilgilere göre bölgeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Akciğer kanseri prevalansı 80/100.000
B) Sigara içenlerde akciğer kanseri sıklığı 40/100.000
C) Akciğer kanseri mortalite hızı 30/50
D) Akciğer kanseri yıllık insidansı 50/100.000
E)
Akciğer kanseri fatalite hızı 30/100.000

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2250 Soru 60
Referans : KLİNİSYEN Dahiliye Sayfa 3 - 4
Referans : TUSDATA Dahiliye Fasikül 1 Sayfa 14-15-16
Referans : Nisan 2005 3. Deneme Sınavı Soru 151

150. Bir yılda canlı doğum sayısının ortalama 50 olduğu bir sağlık ocağında yıllık çocuk felci aşısı fire hariç kaç dozdur?
A)
50
B) 100
C) 150 s
D)
200
E) 250
 
151. Nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanımı ile akut non variköz üst gastrointestinal sistem kanaması arasındaki ilişkiyi incelemek için bir çalışma yapılmıştır. Bu amaçla bir sağlık kuruluşu nonvariköz üst gastrointestinal sistem tanısı almış olan 57 hastanın tıbbi kayıtları incelenmiştir. Bu çalışmada yaşa ve cinsiyete göre eşleştirilmiş 123 kişi de kontrol edilmiş ve kontrollere göre hastaların daha büyük bir oranın NSAI ilaç almış olduğu bulunmuştur.
Bu araştırmanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kesitsel
B) Vaka-kontrol
C)
Kohort
D) Metadolojik
E) Deneysel
 
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2242 Soru 16
Referans : KLİNİSYEN Dahiliye Sayfa 7-8
Referans : TUSDATA Dahiliye Fasikül 1 Sayfa 8-9

152. Akatazi, ajitasyon, bulantı, kusma ve ishal yakınmalarıyla başvuran bir hastada, aşağıdaki tedavi komplikasyonlarından hangisi düşünülmelidir?
A)
Nöroleptik malign sendrom
B) Antikolinerjik bağımlılığı
C) Lityum intoksikasyonu
D) Benzodiazepein bağımlılığı
E) Serotonerjik sendrom

Referans : KLİNİSYEN Dahiliye Sayfa 418
Referans : Premium Farmakoloji Sayfa 195

153. Kas tonusunda zayıflama ve geçici kayıp ile belirginleşen, öfke ve kahkaha gibi uyaranlarla tetiklenen motor davranış bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Katalepsi
B) Stereotipi
C) Katapleksi
D)
Hiperkinezi
E) Akatizi

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2225 Tablo

154. Elli yaşında bir erkek hasta, giderek artan işitme kaybı ve yürürken sağa doğru düşme eğilimi şikayetleriyle başvuruyor. Hastanın öyküsünden yıllardır zaman zaman ortaya çıkan baş dönmesi olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede hafif sağ santral fasial parezi, yüzde duyu kaybı, sağda serebellar testlerde orta derecede bozukluk ve sağ tarafta iletim tipi işitme kaybı saptanıyor.
Bu hasta içim en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Serebellar kanama
B) Serebellar infarkt
C) Pontin enfarkt
D) Serebellopontin açı tümörü
E)
Olivopontoserebellar atrofi

Referans : KLİNİSYEN Dahiliye Sayfa 61
Referans : TUSDATA Dahiliye Fasikül 1 Sayfa 37
Referans : Ozan Anatomi Sayfa 422

155.
Yirmi gün önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş olan 34 yaşındaki erkek hasta, şiddetli baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetleriyle başvuruyor. Fizik muayenede nistagmus olduğu fakat işitme kusuru ve denge bozukluğunun olmadığı saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Akut periferal vestibülopati
B) Vestibüler nörit
C)
Benign pozisyonel vertigo
D) Meniere hastalığı
E) Otitis media

Referans :
KLİNİSYEN Dahiliye Sayfa 61
Referans : TUSDATA Dahiliye Fasikül 1 Sayfa 61

156.
Posteroanterior akciğer radyografisi çekilen bir hastada, sağ hemitoraksın tamamen homojen gölgelenme ile kaplı olduğu, kalp, trakea ve mediastenin sola kaydığı görülüyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Total masif akciğer kollapsı (atelektazi)
B) Yaygın akciğer harabiyeti
C) Hidrotoraks
D)
Hidropnömotoraks
E) Lober pnömoni
 
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 1833 Soru 4

157. Prostat tümörü şüphesinde ilk başvurulması gereken radyolojik yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Transrektal ultrasonografi
B)
Magnetik rezonans görüntüleme
C) Bilgisayarlı tomografi
D) Pozitron emisyon tomografisi
E) Sistografi

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2166 Tablo
Referans : KLİNİSYEN Dahiliye Sayfa 178-179
Referans : TUSDATA Dahiliye Fasikül 1 Sayfa 108-109 
Referans : Nisan 2005 1. Deneme Sınavı Soru 184

158. Pelvis rotasyonunun normal yürüyüşteki temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Gövdenin laterale kaydırılması
B) Adım uzunluğunun artırılması
C) Diz ve ayak bileği fleksiyonunun artırılması
D) Topuğun yere vurulması aşamasında şok absorbsiyonunu sağlaması
E) Çift destek döneminde ağırlık merkezinin vertikal konumun alçaltması
 
159. Aşağıdakilerden hangisi subepidermal vezikülobüllöz hastalıklardan biridir?
A)
Miliaria püstüloza
B) Dermatitis herpetiformis
C)
Eritema repens
D) Reiter sendromu
E) Stevens-Johnson sendromu

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2162 Soru 60
Referans : KLİNİSYEN Dahiliye Sayfa 137-138
Referans : TUSDATA Küçük Stajlar Cilt 1 Sayfa 82
Referans : (10+2) 7. Deneme Sınavı Soru 158

160. Aşağıdakilerden hangisi atopik dermatit tanısı koyduran kriterlerden biri değildir?
A)
Kaşıntı
B) Alevlenme ve remisyonlarla seyretmesi
C) Klinik seyrin 2 haftadan fazla sürmesi
D)
Ailede atopi öyküsünün varlığı
E) Ekzematöz dermatit lezyonlarının varlığı

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2162 Soru 54
Referans : Eylül 2004 5. Deneme Sınavı Soru 155 Açıklama

161. Aşağıdakilerden hangisi kristalloid solüsyonlarından birisidir?
A) Ringer Laktat
B)
Nişasta
C) Dekstran
D) Albümin
E) Jelatin

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 1987 Tablo
Referans : KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 61-69
Referans : Premium Farmakoloji Sayfa 477
Referans : Nisan 2005 3. Deneme Sınavı Soru 164 Açıklama

162. Aşağıdaki metabolik bozuklukların hangisinde hiperkalemi gelişebilir?
A)
Metabolik alkaloz
B) Kompanse olmayan metabolik alkaloz
C) Kompanse metabolik alkaloz
D) Metabolik asidoz
E)
Hipokloremik alkaloz

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 1988 Soru 39
Referans :
TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları İstanbul 1 Sayfa 35-36
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları Ankara 1 Sayfa 20
Referans :
KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 25-26-34
Referans : Premium Farmakoloji Sayfa 484
 
163. EKG monitrizasyonu yapılmadığı durumda hipokaleminin tedavisinde 1 lt intravenöz sıvı içinde verilecek potasyum miktarı en fazla kaç mEq olmalıdır?
A)
20
B) 30
C) 40
D)
60
E) 160
 
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 1988 Soru 24
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları İstanbul 1 Sayfa 37
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları Ankara 1 Sayfa 22
Referans :
KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 27
Referans : Premium Farmakoloji Sayfa 477

164. Hemorajik şoktaki bir hastada, hipofiz-adrenal aksında şoka reaksiyon olarak düzeyi ilk yükselen hormon aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İnsülin
B) Adrenalin
C)
Aldosteron
D) Kortizol
E) Seks steroidleri

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4  Sayfa 1974 Soru 8
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları İstanbul 1 Sayfa 16
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları Ankara 1 Sayfa 43
Referans :
KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 1
Referans : Nisan 2005 4. Deneme Sınavı Soru 161

165. Trafik kazası nedeniyle ambulansla olay yerine giden bir hekimin yaralıda öncelikle yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Damar yolu açmak
B) Şok tedavisi
C) Hava yolunu açık tutmak
D)
Kardiyak monitorizasyon
E) Kırık varsa atele almak

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2016 Soru 11
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları İstanbul 1 Sayfa 57 
Referans : KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 51

166.
Kırk iki yaşındaki bir hasta bulantı ve kusma sonrası gelişen ani göğüs ağrısı şikayetiyle başvuruyor. Fizik muayenede sol plevral aralıkta efüzyon ve deri altı amfizemi saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özofagus rüptürü
B)
Akciğer kist hidatik rüptürü
C) Paraözofageal herni
D) Pankreatit
E) Bronş rüptürü

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2060 Soru 25-26
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları İstanbul 1 Sayfa 35-36
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları Ankara 2 Sayfa 26
Referans :
KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 191
Referans : Nisan 2005 1. Deneme Sınavı Soru 170
 
167. Ağır yanık nedeniyle yoğun bakımda yatan bir hastada gelişen akut erozif gastritin patogenezinde aşağıdakilerden hangisi en önemli rolü oynar?
A)
Yutulan toksik maddeler
B) Mukozal iskemi
C)
Hiperasidite
D) Prostaglandin sentez bozukluğu
E) Safra reflüsü

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 2 Sayfa 821 Soru 48
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları İstanbul 3 Sayfa 34
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları Ankara 2 Sayfa 10
Referans :
KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 70
 
168. Lobüler karsinoma insitu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Bilateral olma riski yüksektir.
B) İnvazif kansere dönüşme riski yüksektir.
C) Aksiller metastaz yapma olasılığı düşüktür.
D) Postmenopozal dönemde sık görülür.
E)
Mamografik bulguları yoktur.

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 1 Sayfa 404
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları İstanbul 2 Sayfa 14-15
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları Ankara 2 Sayfa 10
Referans :
KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 115
 
169. Otuz yaşındaki bir kadın hasta, aşırı terleme, çarpıntı ve 2 ayda 10 kg zayıflama yakınmalarıyla başvuruyor. Fizik muayenede kan basıncı 130/85 mmHg, nabız 130/dakika olarak ölçülüyor. Boyun muayenesinde tiroid bezi diffüz olarak büyük ve sol lobda yaklaşık 2 cm büyüklüğünde nodül saptanıyor.
Bu hastada tanı ve tedavinin yönlendirilmesi açısından ilk yapılması gereken tektik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tiroid fonksiyon testleri ve TSH
B)
Serum tiroid reseptör antikoru tayini
C) Boyun tomografisi
D) Tiroid sintigrafisi
E) Tiroid ultrasonografisi
 
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2036 Soru 4, Sayfa 2068 Soru 30

 

KLİNİSYEN SORU KİTAPLARI SERİSİ

   

Bu yepyeni soru kitapları efsane TUSDATA soru kitaplarındaki güncel ve temel sorular + yeni çıkmış güncel textbooklardan hazırlanan en yeni sorular + TUS KAMPI' mız ve VAKA KAMPI' mızda  çözülen soruların bir araya getirilerek hoca ve editörlerimiz tarafından "Update" edilmiş kitaplardır.
 

 .:: Seri Kitapları ::.


 
170. Önceki (169) numaralı soruda sözü edilen hastanın yapılan tetkiklerinde ötiroid olduğu sol lobda palpe edilen nodülün soliter hipoaktif nodül olduğu saptanırsa en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Yalnızca radyoaktif iyot tedavisi
B) Basedow-Graves zemininde oluşan hipoiktaf nodüllerin bir önemi olmadığı için yalnızca antitiroid ilaç tedavisi
C) Nodülden ince iğne aspirasyon biyopsisi
D)
Nodül antitiroid ilaç tedavisiyle küçülmezse radyoaktif iyot tedavisi
E) Nodülün küçülmesini sağlamak için hastaya tiroid hormonu (T4) preparatı verilmesi
 
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2041 Soru 33
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları İstanbul 2 Sayfa 24-32-35
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları Ankara 4 Sayfa 59-61
Referans :
KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 126-127-135
Referans : Eylül 2004 4. Deneme Sınavı Soru 177

171. Aşağıdakilerden hangisi primer hiperparatiroidiye en sık neden olur?
A) Paratiroid adenomu
B)
Paratiroid hiperplazisi
C) Paratiroid karsinomu
D) Ektopik parathormon salınımı
E) Metastatik kemik tümörleri

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2044 Tablo
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları İstanbul 2 Sayfa 41
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları Ankara 4 Sayfa 7
Referans :
KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 126-127-135 
Referans : (10+2) 4. Deneme Sınavı Soru 180 Açıklama

172. Erken mide kanseriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Muskularis propria’yı geçmez.
B) Cerrahi sonrası rekürrens yüksektir.
C)
Lenf nodu metastazı yapabilir
D) Lümen içine ekzofitik büyüyebilir.
E) Genellikle iyi diferansiye kanserlerdir.
 
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2066 Soru 26, Sayfa 2068 Soru 30
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları İstanbul 3 Sayfa 38
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları Ankara 2 Sayfa 37
Referans :
KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 215 

173.
Demir eksikliği anemisi olan 75 yaşındaki bir erkek hasta son altı ay içinde 5 kg zayıflama ve karın ağrısı şikayetleriyle başvuruyor. Gaitada gizli kan pozitif olarak saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Mide ülseri
B) Duodenal ülser
C) İnce bağırsakta arteriovenöz malformasyon
D) Sağ kolon kanseri
E)
Sigmoid kanser

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2077 Soru 4

174. Önceki (173) numaralı soruda sözü edilen hastada tanıyı kesinleştirmek için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A)
Gastroskopi
B) Mide-duodenum grafisi
C) İncebağırsak pasaj grafisi
D) Ultrasonografi
E) Kolonoskopi

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2088 Soru 54
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları İstanbul 3 Sayfa 71-72
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları Ankara 2 Sayfa 94
Referans :
KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 256-257 

175. Etiyopatogenezinde oral kontraseptif kullanımının da rol oynadığı karaciğer tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Hemanjiyom
B) Fokal nodüler hiperplazi
C) Hepatoselüler karsinom
D) Adenom
E)
Hamartom

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2119 Tablo
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları İstanbul 4 Sayfa 8
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları Ankara 4 Sayfa 8
Referans :
KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 286
Referans : Premium Farmakoloji Sayfa 325
 
176. Elli dokuz yaşında bir kadın hasta, 1 gün önce başlayan, giderek şiddetlenen ve ağırlıklı olarak sağ skapula altına yayılan karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle başvuruyor. Laboratuar incelemelerinde lökosit sayısı 15 000/mm3, serum glukoz düzeyi 197 mg/dL, serum amilaz düzeyi 300 U/L, laktat dehidrogenaz düzeyi 312 U/L ve SGOT düzeyi 350 U/L olarak saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Peptik ülser perforasyonu
B) Akut kolesistit
C)
Akut şiddetli pankreatit
D) Sağ alt lob pnömonisi
E) Akut apandisit

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2109 Tablo
Referans : Nisan 2005 1. Deneme Sınavı Soru 174
 
177. Önceki (176) numaralı soruda sözü edilen hastanın tanısını kesinleştirmek için en uygun radyolojik yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Bilgisayarlı tomografi
B) Manyetik rezonans görüntüleme
C) Akciğer grafisi
D) Ayakta direkt karın grafisi
E) Ultrasonografi
 
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2109 Tablo
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları İstanbul 4 Sayfa 24-25
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları Ankara 4 Sayfa 24
Referans :
KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 306

178.
Kırk iki yaşında bir kadın hasta davranış değişikliklerini takiben bilinç kaybı nedeniyle hastaneye getiriliyor. Kan basıncı ve nabız sayısı normal olan hastanın kan şeker düzeyi 40 mg/dl olarak ölçülüyor.
Bu hastada ayırıcı tanı için aşağıdaki testlerden hangisi en yararlıdır?
A) İnsülin/Glukoz oranı
B)
Gastrin tayini düzeyi tayini
C) Tolbutamit testi
D) Glukoz tolerans testi
E) Glukagon düzeyi tayini

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2124 Soru 1
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları İstanbul 4 Sayfa 43
Referans : TUSDATA GENEL Genel Cerrahi Notları Ankara 4 Sayfa 44-45
Referans :
KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 330

179. Yenidoğan bebekte aşağıdakilerden hangisi cerrahi tedavi gerektirir?
A)
Hidrosel
B) İnmemiş testis
C) Kordon kisti
D) İnguinal herni
E)
Umblikal herni

Referans : TUSDATA Genel Cerrahi Ders Not fasikül 2 sayfa 98
Referans : KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 389

180. Tekrarlayan taş öyküsü olan 35 yaşındaki hastada yapılan taş analizinin sonucu kalsiyum oksalat monohidrat olarak bulunmuştur. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olmuş olması beklenemez?
A)
Hipositratüri
B) Hiperkalsiüri
C) Hiperkalsemi
D) Hipoksalüri
E) Hiperglisemi

Referans : TUSDATA Genel Cerrahi Ders Not Fasikül 1 Sayfa 112-113
Referans : KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 185

181. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi alt ekstremitede akut arter tıkanıklığına yol açmaz?
A)
Sol ventrikül anevrizmasında trombüs
B) Mitral stenoz
C) Atrial fibrilasyon
D) Triküspit yetmezliği
E)
Geçirilmiş aort kapak replasmanı

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 1779 Tablo, Sayfa 2271-2272, Soru 31 Açıklama
 
182. İki yaşındaki bir çocuk iki gündür burun akıntısı, hafif ateş ve son 6 saattir devam eden ses kısıklığı şikayeti ile getiriliyor. Yutma güçlüğü olmayan bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Akut epiglotittit
B) Larinkste yabancı cisim
C) Retrofaringeal apse
D) Akut tonsillit
E) Akut larenjit

Referans : TUSDATA Genel Cerrahi Ders Not Fasikül 1 Sayfa 44
Referans :
KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 75-76
Referans : 2004 Eylül TUS 1. Deneme Sınavı Soru 120

183. Doğuştan kalça çıkığı olduğu düşünülen 2 aylık bebekte aşağıdaki fizik muayene bulgularının olması hangisi beklenmez?
A)
Uylukta deri kıvrımlarının eşit olmaması
B) Trandelenburg bulgusu
C)
Barlow testi
D) Ortaloni testi
E) Kalçada abduksiyonun kısıtlı olması
 
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2178 Tablo
Referans :
TUSDATA Genel Cerrahi Ders Not Fasikül 1 Sayfa 121-122
Referans :
KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 205

184. Aşağıdaki bulgulardan hangisi papilla ödemin başlangıç evresinde görülmez?
A) Görme keskinliğinde azalma
B)
Papilla sınırlarında silikleşme
C) Görme alanındaki kör noktada büyüme ve genişleme
D) Venlerde genişleme veya kıvrımlarında artma
E) Hiperemik papilla

 

KLİNİSYEN KONU KİTAPLARI SERİSİ

   

KLİNİSYEN serisi konu kitapları alanlarında kaynak olarak kabul edilen en son baskı textbooklardan hazırlandı. Okuyuculara en yeni ve TUS için en gerekli olan bilgileri, kolay anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde sunan KLİNİSYEN Serisi şimdi Soru CD' si ekiyle bambaşka ve de Dünya standartlarında yeni bir tarz getirdi.

 .:: Seri Kitapları ::.


 
185. Aşağıdaki SSS tümörlerinden hangisinin prognozu en kötüdür?
A)
Optik gliom
B) Medulloblastom
C)
Serebellar astrositom
D) Prolaktinoma
E) Anaplastik meningiom

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 2207 Tablo , Sayfa 2215 Soru 144
Referans : TUSDATA Cerrahi Küçük Stajlar Fasikül 2 Sayfa 75
Referans :
KLİNİSYEN Genel Cerrahi  Sayfa 338

186. Aşağıdakilerden hangisi histereskopi için kesin kontraendikasyondur?
A)
Post menapozal kanamanın değerlendirilmesi
B) Uterus septumu tedavisi
C) Uterus polip ve miyom tedavisi
D) Şüpheli yabancı cisim değerlendirilmesi
E) Pelvik inflamatuar hastalığının tanısı

Referans :
KLİNİSYEN Kadın Doğum  Sayfa 71
Referans : Nisan 2005 3. Deneme Sınavı Soru 186 Açıklama
 
187. Aşağıdakilerden hangisinde vajinal akıntı kokusuz ve vajinal Ph normaldir?
A)
Bakteriyel vajinozis
B) Trikomonas vajiniti
C) Vajinal kandidiazis
D)
İnflamatuar vajinit
E) Atrofik vajinit
 
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4  Sayfa 1517 Tablo
Referans : TUSDATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersane Notları Cilt 1 Sayfa 35-61-62

188.Eksternal ve internal pelvik organları besleyen aşağıdaki arterlerden hangisi hipogastrik arterin dalı değildir?
A)
İnternal pudental arter
B) Vajinal arter
C) Obturatuar arter
D) Uterin arter
E) Ovaryen arter
 
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 3 Sayfa 1477 Tablo
Referans : KLİNİSYEN Kadın Doğum  Sayfa 12-14
Referans : TUSDATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersane Notları Cilt 1 Sayfa 79
Referans : Ozan Anatomi Sayfa 220, 221 ve 222

189. Menometroraji yakınması ile başvuran multipar 48 yaşında kadın hasta muayenesinde, serviks normal uterus 10 hafta gebelik boyutunda büyüdüğü saptanıyor ultrasongrafide miyomo uteri ile uyumlu bulgu, pap smearde normal hücreler gözleniyor.
Bu hastada ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endometriyal örnekleme
B)
Hormonal tedavi uygulanlanması
C) Miyomektomi
D) Histereskopik ablasyon
E) Histerektomi
 
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 3 Sayfa 1579 Tablo
Referans : KLİNİSYEN Kadın Doğum  Sayfa 65

190. Aşağıdakilerden hangisinin ağır mental retardasyona yol açma olasılığı en azdır?
A)
Kromozomal bozukluk
B) Multipl konjenital anomaliler
C) Perinatal asfiksi ve hipoksi
D) Genetik sendrom
E) İntrauterin gelişme geriliği
 
191. Otuz iki yaşındaki term bir gebeden alınan elektronik monitorizasyon çıktısı aşağıdaki gibidir.
Bu durumda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geç deselerasyon
B)
Sinuzoidal patern
C) Erken deselerasyon
D) Atımdan atıma değişkenlikte azalma
E) Değişken deselerasyon

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 3 Sayfa 1631 Soru 7
Referans : TUSDATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersane Notları Cilt 3 Obstetri  Sayfa 17
 
192. Gebe bir kadının değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi biyofizik profil parametrelerinden birisi değildir?
A) Kontraksiyon stres test
B)
Fetal bonus
C) Fetal solunum
D) Amniyon sıvı miktarı
E) Fetal hareketler
 
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 3 Sayfa 1639 Soru 18
Referans : KLİNİSYEN Kadın Doğum  Sayfa 294
Referans : TUSDATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersane Notları Cilt 3 Sayfa 21

193. Pelvik girimde sakrumun promontoryumu ile simfizis pubisin iç yüz ortası arasındaki çap aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Konjugata vera
B) Konjugata obstetrika
C)
Biiskial çap
D) Konjugata diagonalis
E) Oblik çap

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 1474 ,Tablo
Referans : TUSDATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersane Notları Cilt 3 Sayfa 32
Referans : Ozan Anatomi Sayfa 19
 
194. Otuz dört yaşında iki çocuklu 8 haftalık gebede Evre III serviks kanseri saptanıyor.
Bu hastanın tedavisinde en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)
34. haftada sezeryan ve radyoterapi
B) Termde doğum ve radyoterapi
C) Hemen histerektomi ve radyoterapi
D) Radikal histerektomi ve lenf nodu diseksiyonu
E) Hemen radyoterapi
 
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 3 Sayfa 1587  Soru 2
Referans : TUSDATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Özet Notları Sayfa 34
Referans : Eylül 2004 5. Deneme Sınavı Soru 191 Açıklama

195. Komplet mol hidatiformda en sık görülen karyotip aşağıdakilerden hangisidir?
A)
46,XY
B) 69,XXX
C) 46,XX
D)
45,X
E) 46,YY

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 3 Sayfa 1615 Soru 7
Referans : KLİNİSYEN Kadın Doğum  Sayfa 204
Referans : TUSDATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Özet Notları  Sayfa 43 Tablo
 
196. Aşağıdaki anormal uterin kanama tiplerinden hangisi kaybedilen mens kanı miktarı ile ilişkili değildir?
A)
Hipermenore
B) Menoraji
C) Hipomenore
D) Oligomenore
E)
Menometroraji

Referans : KLİNİSYEN Kadın Doğum  Sayfa 210

197. Schiller testinde lugolün dokuyu siyah-kahverengiye boyaması, iyodun aşağıdakilerden hangisiyle reaksiyona girmesi sonucu gerçekleşir?
A)
Kanser hücreleri
B) Kolumlar hücre
C) Asit fosfataz
D) Mukoprotein
E) Glikojen

Referans : TUSDATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Cilt 2 Jinekoloji Onkoloji  Sayfa 18

198. Aşağıdaki büyüme faktörlerinden hangi teka hücrelerini etkileyerek androjen yapımını uyarır?
A) İnsülin benzeri büyüme faktörü (İGF)
B)
Epidermal büyüme faktörü (EGF)
C) Transforme edici büyüme faktörü alfa (TGF alfa)
D) Platelet kaynaklı büyüme faktörü (PDGF)
E) Fibroblast büyüme faktörü (FGF)
 
199. Aktinomikoz enfeksiyonu, aşağıdaki kontraseptif yöntemlerden hangisinin kullanılması durumunda daha sık görülür?
A)
Oral kontraseptif hap
B) Rahim içi araç
C)
Kondom
D) Diyafram
E) Noplant
 
Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 4 Sayfa 1523 Tablo
Referans : KLİNİSYEN Kadın Doğum  Sayfa 141
Referans : Nisan 2005 4. Deneme Sınavı Soru 187 Açıklama

200. Endometriyal implantasyon aşağıdaki gestasyonel gelişim evrelerinden hangisinde gerçekleşir?
A)
Fertilize ovm
B) 8 hücreli zigot
C) Morula
D) Blastokist
E)
Fetüs

Referans : KLİNİSYEN Tüm TUS Soruları Cilt 3 Sayfa 1478 Soru 1
Referans : TUSDATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Cilt  Sayfa 74

 

PREMİUM SERİSİ

   

Sadece bir TUS kitapları serisi olmaktan öte; o branşta çok iyi bir temel yada klinik bilgi birikimi sunmayı amaçlamaktadır.

Tamamı renkli olan bu seri 4 ncü sınıftan itibaren TUS' a hazırlanan, geniş vakti olan ve yüksek puan hedefleyenler için idealdir.
 

 .:: Seri Kitapları ::.