2012 Nisan TUS Soruları

Temel Bilimler

Klinik Bilimler

Cevap Anahtarı

 

2012 Nisan TUS Anketleri

Anket 1: Bu sınavı değerlendiriniz

Anket 2: Branşları değerlendiriniz

Anket 3: ÖSYM'yi değerlendiriniz

Anasayfaya
geri dön
 

NİSAN 2012 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

1. Üretral dilatasyon uygulanacak bir hastada aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığında endokardit profilaksisi uygulanmalıdır?

A) İzole sekundum atrial septal defekt varsa

B) Son 6 ayda koroner by-pass ameliyatı olmuşsa

C) İntrakardiyak pacemaker varsa

D) Biyoprotez kalp kapağı varsa

E) Kapak yetersizliği olmayan mitral kapak prolapsusu varsa

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 222 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Ders Notu Sayfa: 399

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 81

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Dahiliye Soruları Sayfa: 15 Soru: 23
Referans: TUSDATA Fizyoloji (Dr. Vedat ÇİMEN) Ders Notu Sayfa: 319
 

2. Ciddi kalsifik aort darlığı olan bir hastada aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi, klinik tablonun aniden bozulmasına neden olur?

A) Sinüs taşikardisi

B) Atrial fibrilasyon

C) Ventriküler prematüre sistoller

D) Hipertansiyon

E) Kronik anemi

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 211,212 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

3. Miyokart enfarktüsü komplikasyonu olarak ortaya çıkan sol ventrikül psödoanevrizması için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Rüptür olasılığı yüksektir.

B) Tabanı geniş boyunludur.

C) Anevrizma duvarını miyokart dokusu oluşturur.

D) Arteryal emboliye neden olmazlar.

E) Medikal tedavi genellikle yeterlidir.

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 204 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

4. Akut miyokart enfarktüsü seyrinde uygulanan tedavilerden, hayatta kalım üzerine etkisi olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trombolitik tedavi 

B) Aspirin

C) Nitratlar  

D) ACE inhibitörleri

E) Beta blokörler

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 203 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 74

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde dissemine kandidiazis görülme olasılığı diğerlerine göre en düşüktür?

A) Kanser kemoterapisi alan hastalar

B) Nötropenik hastalar

C) Uzun süreli sistemik steroid tedavisi alan hastalar

D) Total parenteral beslenen hastalar

E) Kronik mukokütanöz kandidiazisli hastalar

 

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 288 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Ders Notu Sayfa: 212,327

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 11

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Mikrobiyoloji Soruları Soru: 126.127

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları Sayfa: 99 Soru: 146

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Dahiliye Soruları Sayfa: 9 Soru: 10

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Özet Ders Notu Sayfa: 117.118

 

6. Öksürük ve balgam şikâyetleriyle başvuran 22 yaşında-ki erkek hastanın hikâyesinden, çocuklukta ağır bir viralenfeksiyon geçirdiği ve ardından zatürre olduğu öğreni-liyor. Posteroanterior akciğergrafisinde görülen bilaterallezyonlar için çekilen bilgisayarlı toraks tomografisindedilate olmuş hava yolları, bronş duvar kalınlaşması ve“tree in bud” görünümü saptanıyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Astım           

B) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

C) Bronşiektazi          

D) Akut bronşit

E) Aspergilloma

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 268,269 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 92

 

7. Otuz beş yaşında kadın hasta; ateş, öksürük ve paslıbalgam yakınması ile başvuruyor. Akciğer grafisindekonsolidasyon, hava bronkogramı görüntüsü olan vesol sinusu kapalı hastanın, torakal ultrasonografisindegöğüs duvarından akciğeri ayıran 10 mm’den fazlaserbest sıvı tespit ediliyor.

Bu hastada aşağıdaki invaziv girişimlerden hangisi, ilk olarak tercih edilmelidir?

A) Torasentez

B) Tüp torakostomi

C) Tüp torakostomi ve streptokinaz uygulaması

D) Dekortikasyon

E) Torakoskopi

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 302 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 71

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, bruselloz tedavisinde kullanılan antibiyotiklerden biri değildir?

A) Doksisiklin 

B) Streptomisin

C) Rifampin 

D) Trimetoprim-sulfametoksazol

E) Fusidik asit

 

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 68 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 113

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 70

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Ders Notu Sayfa: 191,388

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 37

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Özet Ders Notu Sayfa: 106,107

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 367

 

9. I.  38°C’den fazla ateş

    II.  3 yaşından küçük hasta

    III. Ağrısız servikal lenfadenopati

    IV. Konjunktivit

    V.  Eksüdatif tonsillofarenjit

Akut tonsillofarenjiti olan bir hastada yukarıdaki bulgulardan hangisinin varlığı, etkenin A grubu beta-hemolitik streptokok olma olasılığını güçlendirir?

A) | ve III  

B) l ve V

C) I, ll ve lll  

D) II, IIl ve lV

E) II. IIl ve V

 

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 104 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 66,67

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 40,41

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Ders Notu Sayfa: 148

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 51

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Mikrobiyoloji Soruları Soru: 45

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Özet Ders Notu Sayfa: 148

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 89

 

10. Antitüberküloz tedavi alan bir hastada gelişen hepatotoksisiteden sorumlu olma ihtimali en az olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rifampisin        

B) İzoniazid

C) Etambutol 

D) Pirazinamid

E) Rifabutin

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 288 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 123,124

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Ders Notu Sayfa: 134

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 94

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Özet Ders Notu Sayfa: 134

 

11. Hastane kökenli üriner sistem enfeksiyonu tanısıalan ve idrar kültüründe Pseudomonas aeruginosa üreyen hastada aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi ile tedaviye başlanabilir?

A) Sefuroksim

B) Amoksisilin-klavulanat

C) Linezolid

D) Siprofloksasin

E) Ampisilin

 

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 75 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 46

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Ders Notu Sayfa: 212,385

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 25

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Özet Ders Notu Sayfa: 117

 

12. Yirmi yaşında bir hasta çabuk yorulma ve solukluknedeniyle hastaneye başvuruyor. Fizik muayenede subikterve splenomegali saptanıyor. Laboratuar incelemelerinde hemoglobin 9 g/dL, retikülosit % 6ve MCHC % 37 bulunuyor.

Bu hastada tanı için aşağıdaki tetkiklerden hangisi öncelikle istenmelidir?

A) Eritrosit ozmotik frajilite analizi

B) Eritrosit sedimentasyon hızı

C) Kemik iliği biyopsisi

D) Serum ferritin düzeyi

E) Hemoglobin elektroforezi

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 21 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 7

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Dahiliye Soruları Sayfa: 23 Soru: 37

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 154

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, edinsel hiperkoagülabilite sebeplerinden biridir?

A) Aktive protein C rezistansı

B) Protein S eksikliği

C) Protein C eksikliği

D) Disfonksiyonel trombomodulin

E) Antifosfolipid antikor sendromu

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 78 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 69 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 492
Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 156
Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 39

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 28

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 39

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 165

 

14. Yüksek ateş şikâyetiyle başvuran 67 yaşındaki erkekhastada enfektif endokardit tanısı konulmuştur.

Kan kültürlerinde Streptococcus bovis üreyen bu hastada aşağıdaki kanserlerden hangisinin taranması gerekir?

A) Meme kanseri

B) Prostat kanseri

C) Kolon kanseri

D) Perikardiyal mezotelyom

E) Akciğer kanseri

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 218 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Ders Notu Sayfa: 157

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 60 Soru: 137
Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 239

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 110

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 53

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 289

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 80

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Özet Ders Notu Sayfa: 91


 

15. Aşağıdakilerden hangisi, meme kanseri gelişimi için risk faktörleri arasında yer almaz?

A) Erken menarş

B) 30 yaş öncesi doğum yapma

C) Geç menopoz

D) Alkol kullanımı

E) Ailesel faktörler

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 123 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 105

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 89

16. Aşağıdakilerden hangisi, ozmotik diyare nedenidir?

A) Medüller tiroid kanseri

B) Addison hastalığı

C) Kolera enfeksiyonu

D) Ağızdan Mg+2 içeren laksatif kullanımı

E) Kronik alkol kullanımı

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 463 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 17

 

17. Tarama amaçlı yapılan antikor testleri ile çölyak hastalığı şüphesi beliren ancak diyare ve kilo kaybı olmayan bir hastada, aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinin diğerlerinden önce oluşması beklenebilir?

A) B12 vitamini  

B) Albümin

C) K vitamini  

D) E vitamini

E) Demir

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 461,464,465 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları Sayfa: 59 Soru: 82

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 3,163

 

18. Sirotik bir hastada aşağıdaki faktörlerden hangisihepatik koma gelişimi riskini artırmaz?

A) Benzodiazepin kullanımı

B) Hipokalemi

C) Oral çinko alımı 

D) Asidoz

E) Hipomagnezemi

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 518 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 349,350

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 287

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 183

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Dahiliye Soruları Sayfa: 133S Soru: 197

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 305

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 199

 

19. Aşağıdakilerden hangisi, taşsız kolesistit için önemli bir risk faktörüdür?

A) Genç yaşta olmak

B) Kronik karaciğer hastalığı bulunması

C) Primer biliyer siroz

D) Diyabet

E) α1-antitripsin eksikliği

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 375 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 298

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 128

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 319

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 209

 

20. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, akut interstisyel nefrite neden olarak akut böbrek yetmezliğine yol açabilir?

A) Omeprazol  

B) Sidofovir

C) Sisplatin  

D) Asetaminofen

E) Pentamidin

 

21. Aşağıdaki metabolik asidoz nedenlerinden hangisinde anyon açığı normaldir?

A) Diyabetik ketoasidoz 

B) Üremik asidoz

C) Renal tübüler asidoz 

D) Laktik asidoz

E) Salisilat intoksikasyonu

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 120 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 18

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 17

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 45

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları Sayfa: 253 Soru: 252
Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 181

Referans: TUSDATA UTS Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Konu Kitabı Sayfa: 59

 

22. Böbrek nakli sonrası greftte en sık nüks eden renal hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Membranoproliferatif glomerülonefrit tip II

B) Membranöz glomerülonefrit

C) Sistemik lupus eritematozus nefriti

D) Antiglomerül bazal membran hastalığı

E) IgA nefropatisi

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 140 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 52

 

23. Aşağıdakilerden hangisi, metabolik sendrom tanısıiçin olması gereken kriterlerden biri degildir?

A) Hipertrigliseridemi

B) Düşük HDL kolesterol düzeyi

C) Hiperglisemi

D) Obezite

E) Yüksek LDL kolesterol düzeyi

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 362 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Biyokimya Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 326

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 123
Referans: TUSDATA ALTUN Temel ve Klinik Farmakoloji (Dr. Ahmet ALTUN)  Sayfa: 199

 

24. Altı yıl önce tip II diabetes mellitus tanısı almış 72 ya-şmda kadın hastanın laboratuvarincelemelerinde; açlıkkan şekeri 160 mg/dL, tokluk kan şekeri 250 mg/dL vehemoglobin A-ıc değeri %8,2 olarak bulunuyor. Renalfonksiyonları normal ve kalp yetmezliği olmayan hastanın, osteoporoza bağlı gelişen kalça kırığı sebebiyledaha önce operasyon geçirdiği öğreniliyor.

Metformin 2 g/gün alan hastaya aşağıdaki oral antidiyabetiklerden hangisinin eklenmesi öncelikli olarak düşünülmez?

A) α-glukozidaz inhibitörleri

B) Tiazolidinedionlar

C) Regüler insülin 

D) Sulfonilüreler

E) DPP-IV inhibitörleri
 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 366 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: TUSDATA ALTUN Temel ve Klinik Farmakoloji (Dr. Ahmet ALTUN)  Sayfa: 262

Referans: TUSDATA Coraspin Klinik Farmakoloji (Dr. Ahmet ALTUN)  Sayfa: 10

 

25.Akromegali tanısını doğrulamada en sık kullanılan ve en kabul görmüş test aşağıdakilerden hangisidir?

(GH: büyüme hormonu, GHRH: büyüme hormonu releasing hormon)

A) Serum IGF-1 düzeyinin ölçülmesi

B) TRH stimülasyonuna GH yanıtı

C) Sabah açlık GH düzeyinin ölçülmesi

D) Oral glukoz tolerans testinin 1.-2. saatinde GH supresyonunun ölçülmesi

E) GHRH ile GH stimülasyonu

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 327 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 107

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları Sayfa: 45 Soru: 72

 

26. Tarlada çalışırken baygın hâlde bulunarak acil servise getirilen bir çiftçinin ailesinden alınan öyküde, daha önce arı tarafından sokulduktan 10 dakika sonra boğaz-da ve dilde şişme, vücutta yaygın kızarıklık ve baş dönmesi geliştiği öğreniliyor.

Aşağıdaki tetkiklerden hangisi, bu hastanın anafilaktik şok geçirmekte olduğunu gösterir?

A) Serum triptaz düzeyi

B) Periferik kanda eozinofil sayısı

C) Serum CRP düzeyi

D) Serum kreatin fosfokinaz düzeyi

E) Serum IgA düzeyi

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 430 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

27. Çocukluğundan beri sık tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları ve gastroenterit (giardiazis) tarif edenhastadan ayrıca son yıllarda allerjik rinit yakınmalarınında başladığı öğreniliyor.

Bu hastada ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adrenal yetmezlik 

B) Hipotiroidi

C) Kronik demir eksikliği anemisi

D) Selektif IgA eksikliği

E) Kronik hepatit B taşıyıcılığı

 

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 53 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 109 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 345 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 354

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 177

Referans: TUSDATA Biyokimya Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 179
Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Özet Ders Notu Sayfa: 196
Referans: TUSDATA TUS Kampı Biyokimya Özet Ders Notu Sayfa:
157
Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 115

 

28. Osteoartritli hastalarda aşağıdaki bulgulardan hangisi görülmez?

A) Direkt grafide osteofitler

B) Heberden nodülleri

C) Direkt grafide subkondral kistler

D) Bouchard nodülleri

E) Direkt grafide eklem aralığında genişleme

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 430,431 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 271 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 274 Spot: 15

Referans: TUSDATA Tüm TUS Soruları Küçük Stajlar Kitabı 21. Baskı Sayfa: 197

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 151

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 430,431

 

29. Femoral germe testi, hangi sinir köklerinin muayenesi için yapılır?

A) D12, L1, L2      

B) L2, L3, L4

C) L3, L4, L5

D) L4, L5, S1

E) L5, S1.S2

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 147 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

30. Konuşmanın akıcı olduğu, anlamanın belirgin olarak korunduğu ancak tekrarlamanın ağır derecede bozulduğu afazi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Broca

B) Transkortikal duyusal

C) İletim 

D) Wernicke

E) Transkortikal motor

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 6 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 151 Spot: 47

Referans: TUSDATA Tüm TUS Soruları Küçük Stajlar Kitabı 21. Baskı Sayfa: 52
Referans: TUSDATA TUS Kampı Küçük Stajlar Özet Ders Notu Sayfa: 5
Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 380

 

31. Multipl skleroz atağı sırasında görülme olasılığı en düşük klinik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parezi  

B) Parestezi

C) Diplopi  

D) Ataksi

E) Afazi

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 36 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Küçük Stajlar Özet Ders Notu Sayfa: 32,33

 

32. Aşağıdakilerden hangisi, spontan intraserebral kanamaların en sık rastlanan lokalizasyonudur?

A) Putaminal

B) Serebellar

C) Pontin

D) Talamik

E) Kaudat

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 137 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 325 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 117  Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Küçük Stajlar Özet Ders Notu Sayfa: 113
Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 207, 209

 

33. Aşağıdaki bulgulardan hangisi, deliryum için tanı koydurucudur?

A) Sanrı  

B) Amnezi

C) Apati  

D) Bilinç bulanıklığı

E) İnsomni

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 205 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Küçük Stajlar Özet Ders Notu Sayfa: 162

 

34. Yetmiş yedi yaşında bir hastanın öyküsünden 1 ay önce inme geçirdiği ve sol hemiparezisi olduğu öğreniliyor.Merkezi sinir sisteminde enfarkt saptanan hastada iki haftadır uykusuzluk, isteksizlik, keyifsizlik, ağlama hâlleri ve rehabıütasyon programına ilgisizlik olduğu gözleniyor.

Bu hastadaki ruhsal tablo aşağıdakilerden hangisine uyar?

A) Anksiyete  

B) Manik bozukluk

C) Deliryum 

D) Demans

E) Depresyon

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 198 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

35. Rotavirus enfeksiyonlarının en sık görüldüğü yaş grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 aydan küçük olanlar

B) 4 ay ile 2 yaş arasında olanlar

C) 2 yaş ile 4 yaş arasında olanlar

D) 5 yaş ile 7 yaş arasında olanlar

E) 8 yaşından büyük olanlar

 

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 301 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 248

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 152

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 109

 

36. Otuz altı yaşında günde bir paket sigara içen kadın hasta aşağıdaki kontraseptif yöntemlerden hangisini kesinlikle kullanmamalıdır?

A) Bakırlı rahim içi araç

B) Kombine oral kontraseptif

C) Kondom

D) Levonorgestrel içeren rahim içi araç

E) Depo medroksiprogesteron asetat (DMPA)

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 142 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 18

Referans: TUSDATA TUS Kampı Küçük Stajlar Özet Ders Notu Sayfa: 15

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Kadın Doğum Soruları Sayfa: 46,47

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 80

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 58 (spot bilgi)

 

37. Pulmoner tromboembolinin araştırılması amacıyla kullanılan bilgisayarlı tomografi pulmoneranjiyografi tetkiki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Santral pulmoner arterler içindeki pıhtıyı direkt olarak gösterir.

B) Emboli dışındaki nedenlerin tanısında da faydalıdır.

C) Spiral bilgisayarlı tomografi ile yapılır.

D) İntravenöz kontrast madde verilmeden yapılır.

E) Aynı seansta etiyoloji amaçlı olarak, altekstremiteden kesitler alınabilir.

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 381 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

38. Aşağıdakilerden hangisi, malign kemik tümörlerinin direkt radyolojik bulgularından biri değildir?

A) Lezyon ile normal kemik arasında dar geçiş zonu

B) Periost reaksiyonu

C) Yumuşak doku şişliği

D) Korteks bütünlüğünün bozulması

E) Lezyonun konturlarında düzensizlik

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 226 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: TUSDATA TUS Kampı Küçük Stajlar Özet Ders Notu Sayfa: 179
 

39. “Hot-tub follikülit” etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klebsiella pneumoniae

B) Streptococcus pyogenes

C) Pseudomonas aeruginosa

D) Staphylococcus aureus

E) Candida albicans 

 

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 73 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

40. Aşağıdakilerden hangisi, uyuz tedavisinde topikal olarak kullanılmamaktadır?

A) Permetrin   

B) Sülfür

C) Benzil benzoat  

D) Krotamiton

E) İvermektin

 

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 361,372 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 179
Referans: TUSDATA ALTUN Temel ve Klinik Farmakoloji (Dr. Ahmet ALTUN)  Sayfa: 465

 

41. Hastalıkların kontrolü amacıyla asemptomatik ama hastalık açısından riskli kişi ya da grupların, ilgilenilen hastalığın erken tanı ve tedavisi amacıyla incelenmesine toplum taramaları denir.

Bu amaçla aşağıdaki hastalıklardan hangisi toplum taramaları için uygundur?

A) Serviks kanseri

B) Akut lösemi

C) Behçet hastalığı

D) Malign melanom

E) Osteoartrit

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 71 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 86 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 225

Referans: TUSDATA TUS Kampı Küçük Stajlar Özet Ders Notu Sayfa: 58

Referans: TUSDATA Tüm TUS Soruları Küçük Stajlar Kitabı 21. Baskı Sayfa: 74

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 118

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 1 (spot bilgi)

 

42. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin eliminasyon programı yürütülmektedir?

A) Tüberküloz 

B) HepatitB

C) Poliomiyelit

D) Neonatal tetanoz

E) Boğmaca

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 404 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

43. Aşağıdaki aşılardan hangisi, 15 aylık bir bebeğe önerilmez?

A) Hepatit A aşısı

B) Konjuge pnömokok aşısı

C) Suçiçeği aşısı

D) Hemofilus influenza tip b aşısı

E) Rotavirus aşısı

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 415 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 109

 

44. Nütrisyonel rikets bulgularından hangisi, erkeninfant döneminde fizyolojik bulgu kabul edilir?

A) Raşitik rozari

B) Harrison oluğu

C) Kraniotabes

D) El bilek kemikleri metafizlerinde genişleme

E) Varus deformitesi

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 10 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 539 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

45.Sağ gözünde kızarıklık ve ateş nedeni ile getirilen 6aylık erkek bebeğin, yapılan fizik muayenesinde anterior üveit saptanıyor.

Bu bebekte ayırıcı tanıda aşağıdakilerden hangisi düşünülmez?

A) Adenovirus enfeksiyonu

B) Kavvasaki hastalığı

C) Juvenil idyopatik artrit

D) Sarkoidoz

E) İnflamatuvar bağırsak hastalığı

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 330 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 111

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 194

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 130

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Mikrobiyoloji Soruları Soru: 94,117

 

46. Yirmi üç aylık erkek çocuk, ateş ve yürürken hafif topal-lama yakınması ile getiriliyor. Fizik muayenede vücut sıcaklığı 38,4°C olarak bulunuyor. Sol dizinde şişlik ve pasif olarak sol dizi hareket ettirilmek istendiğinde direnç gösterip ağladığı gözleniyor. Sol diz eklemi tomografisinde eklem mesafesinde artma ve sıvı varlığı saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde beyaz küre sayısı:18.400/mm3, eritrosit sedimentasyon hızı: 80 mm/saat bulunuyor.

Tüm aşıları yapılmış bu çocukta en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Streptococcus pneumoniae

B) Candida albicans

C) Haemophilus influenzae tip b

D) Neisseria meningitidis

E) Staphylococcus aureus

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 222 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN Küçük Stajlar Konu Kitabı 3. Baskı Sayfa: 342,343 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 99

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 49

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 144

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları Sayfa: 105 Soru: 159
Referans:
TUSDATA Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Ders Notu Sayfa:
171
Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Özet Ders Notu Sayfa: 97
Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 38
Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 60, 61

 

47. Üç hafta-4 yaş arasındaki çocuklarda, toplum kaynaklı pnömoninin en sık bakteriyal etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mycoplasma pneumoniae

B) Haemophilus influenzae

C) Staphylococcus aureus

D) Streptococcus pneumoniae

E) Chlamydia trachomatis

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 353 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 84,111

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 53

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 94,95

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Ders Notu Sayfa: 159
Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Özet Ders Notu Sayfa: 92
Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 69
Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 42

 

48. Yenidoğan hematolojik sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hemoglobin düzeyi yenidoğanın gebelik yaşı ile doğru orantılıdır.

B) Term bir yenidoğanda kord kanı hemoglobin düzeyi 12-14 g/dL’dir.

C) Fizyolojik anemi, term yenidoğanlarda yaklaşık 8-12 haftada ortaya çıkar.

D) Prematürelik anemisi genellikle 6. haftada ortaya çıkar.

E) Kordun geç klemplenmesi aneminin önlenmesinde yararlı olabilir.

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 8 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

49. Yeni doğmuş bir bebek 5. dakikada değerlendirildiğin-de; dudaklarının pembe, el ve ayaklarının mor, kalp hızının 80/dakika, öğürme refleksinin normal ve solunumunun yavaş-düzensiz olduğu, kot ve bacaklarını hafif fleksiyonda tuttuğu görülüyor.

Bu bebeğin 5. dakika Apgar skoru kaçtır?

A) 4                                

B) 5 

C) 6

D) 7 

E) 8

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 1 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları Sayfa: 5 Soru: 4
Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 3

 

50. Aşağıdaki maternal aktif enfeksiyonların hangisinde etken mikroorganizma, anne sütüne geçebilmesine rağmen emzirme ile yenidoğanda hastalığa neden olmaz?

A) Mikobakterium tüberkülozis enfeksiyonu

B) Grup B streptokok enfeksiyonu

C) HlVenfeksiyonu

D) Sitomegalovirus enfeksiyonu

E) HTLV-1 enfeksiyonu

 

Soru ÖSYM tarafından iptal edilmiştir.

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 123 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları Sayfa: 50 Soru: 71
Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 207
Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 132

 

51. Üç yaşında erkek hasta solukluk nedeniyle hastaneye getiriliyor. Tam kan sayımında hemoglobin: 9 g/dL, be-yaz küre: 4800/mm3, trombosit: 250.000/mm3, ortala-ma eritrosit hacmi: 101 fL bulunuyor. Periferik kan yaymasında makroovalositoz, idrarda metilmalonik asit atılımının arttığı tespit ediliyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurşun intoksikasyonu

B) Herediter ovalositoz

C) B12 vitamini eksikliği

D) B6 vitamini eksikliği

E) B1 vitamini eksikliği

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 132,133 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 6

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 15
Referans: TUSDATA ALTUN Temel ve Klinik Farmakoloji (Dr. Ahmet ALTUN)  Sayfa: 531
Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 151, 43

 

52. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde sadece eritrosit serisinde yapım yetersizliği vardır?

A) Fanconi aplastik anemisi 

B) Megaloblastik anemi

C) Kostmann sendromu       

D) Diamond-Blackfan anemisi

E) Orak hücreli anemi

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 550 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 18,19
Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 151

 

53. Tümör lizis sendromu saptanan Hodgkin dışı lenfomalı bir çocukta ilk tedavi seçeneği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Vinkristin infüzyonu

B) İntravenöz hidrasyon ve sodyum bikarbonat

C) Potasyum

D) İnsülin

E) Kalsiyum

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 594 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 35

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları Sayfa: 140 Soru: 224
Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları Sayfa: 29 Soru: 45,46
Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 93


5
4. Nöroblastomda aşağıdakilerden hangisi, yaşam açısından prognostik faktörlerden biri degildir?

A) Evre  

B) Yaş

C) N-myc amplifikasyonu    

D) Kemik metastazı

E) Cinsiyet

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 604 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları Sayfa: 144 Soru: 230
Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 173

 

55. Aşağıdakilerden hangisi, glomerüler hastalık oluşturmaz?

A) Alport sendromu

B) Sistemik lupuş eritematozus

C) Henoch-Schönlein purpurası

D) IgA nefropatisi

E) Bartter sendromu

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 644,645 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 39

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları Sayfa: 153 Soru: 253
Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 106
Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 178, 182

 

56. Aşağıdakilerden hangisi, sebep olduğu akut böbrek yetmezliği tipi açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Masif kanama

B) Kalp yetmezliği

C) Hemolitik üremik sendrom

D) Yanık

E) Hipoalbüminemi

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 646,647 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 42

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Mikrobiyoloji Soruları Soru: 5
Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 47
Referans:
TUSDATA
Vaka Kampı Pediatri Soruları Sayfa: 149 Soru: 243
Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 127
 

57. Lupus nefriti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İmmün kompleks nefritidir.

B) Kompleman düzeyleri genellikle normaldir.

C) ANA pozitifliği vardır.

D) İmmünosupresif tedavi verilir.

E) Lupus hastasının ilk başvurusu böbrek hastalığı ile olabilir.

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 378,379 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 56

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 402
Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 179

 

58. Fallot tetralojisi nedeniyle izlenen bir çocuk acil servise aniden morarmasının arttığı, şiddetli ağladığı ve solunumunun hızlandığı yakınmasıyla getiriliyor. Fizik muayenede hastada şiddetli siyanoz fark ediliyor.

Bu hastaya aşağıdaki tedavilerden hangisi uvgulanmaz?

A) Diz-göğüs pozisyonuna getirme

B) Oksijen

C) Propranolol

D) Morfin

E) Dopamin

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 288,289 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 80

 

59. Aşağıdaki konjenital kalp hastalıklarının hangisinde pansistolik üfürüm duyulur?

A) Atrial septal defekt

B) Ventriküler septal defekt

C) Patent duktus arteriozus

D) Aort stenozu

E) Pulmonerstenoz

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 260 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları Sayfa: 85 Soru: 119
Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 161,162
Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 73

 

60. Hipotiroidizm taramasında TSH yüksekliği saptanan bir bebekte, konjenital hipotiroidizm tanısı için aşağıdakilerden hangisi, öncelikli olarak istenmelidir?

A) Serum T4 ve/veya serbest T4 düzeyi

B) Serum T3 ve/veya serbest T3 düzeyi

C) Tiroglobulin düzeyi

D) Tiroid ultrasonografisi

E) Tiroid sintigrafisi

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 471,472 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 336

Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 125

 

61. Turner sendromunda aşağıdaki klinik bulgulardan hangisi beklenmez?

A) Boy kısalığı 

B) Gecikmiş puberte

C) Hipertiroidi  

D) Aort koarktasyonu

E) İskelet deformitesi

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 95 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 57

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Kadın Doğum Soruları Sayfa: 19

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 33

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları Sayfa: 38 Soru: 51
Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 34

 

62. Çocuklarda primer peptik ülserin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nonsteroidal antiinflamatuvar kullanımı

B) Kısa bağırsak sendromu

C) Mastositoz

D) Zollinger-Ellison sendromu

E) Helicobacter pylori enfeksiyonu

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 450,451 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 159

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 453
Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 46

 

63. Portal hipertansiyona bağlı asiti olan bir çocukta tedavinin birinci basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spironolakton verilmesi

B) Tuz kısıtlaması

C) Steroid kullanımı

D) Sıvı kısıtlaması

E) Geniş volümlü parasentez

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 181 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 182

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 516
 

64. Altı aylık bebek konvülsiyon geçirme şikayetiyle hastaneye getiriliyor. Fizik muayenesinde ciltte depigmente lekeler saptanıyor.

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sturge-Weber sendromu

B) Ataksi-telanjiektazi

C) von Hippel-Lindau hastalığı

D) Tuberoskleroz

E) Nörofibromatoz

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 220,221 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 332 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 118 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 47
Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 59

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları Sayfa: 75 Soru: 100

 

65. Absans epilepsi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Beş yaştan önce nadirdir.

B) Kız çocuklarında daha fazla görülür.

C) Aura vardır.

D) Genellikle birkaç saniye sürer.

E) Postiktal bulgu yoktur.

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 209,210 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 14

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları Sayfa: 68 Soru: 93
Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 57

 

66. Kistik fibrozisli hastaların akciğerinde sıklıkla kolonize olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pseudomonas aeruginosa

B) B grubu streptokoklar

C) A grubu streptokoklar

D) Pneumocystis jirovecii

E) Legionella pneumophila

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 348 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 108 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 74

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 39

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Ders Notu Sayfa: 18,210,401
Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Özet Ders Notu Sayfa: 12,116
Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 104
Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 64
Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 94

 

67. Aşağıdakilerin hangisinde plevral sıvıda glukoz düzeyi düşük değildir?

A) Malign efüzyon

B) Ampiyem

C) Tüberküloz

D) Sistemik lupus eritematozus

E) Nefrotik sendrom

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 362 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 99
 

68. Akçaağaç şurubu idrar hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Lösin, izolösin ve valin metabolizması bozukluğudur.

B) Bazı tipleri tiamine cevap verir.

C) İdrarda çemen kokusu ile karakterizedir.

D) Bebek doğumda semptomatiktir.

E) Ağır formunda tedavi uygulanmazsa ölüm kaçınılmazdır.

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 518,519 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Biyokimya Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 150
Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 138

 

69. Öyküsünden özellikle sabah uyandıktan sonra bilinç kaybı ve nöbetleri olduğu öğrenilen 3 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesinde karaciğer büyüklüğü ve “bebek yüzü” görünümü dikkat çekiyor. Laboratuar incelemelerinde hipoglisemi, hipertrigliseridemi, hiperürisemi ve laktik asit yüksekliği saptanıyor.

Bu hasta için en olası ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wilson hastalığı

B) Glikojen depo hastalığı

C) Üre döngüsü bozukluğu

D) Fenilketonüri

E) Peroksizomal hastalık

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 532,533 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Biyokimya Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 81

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Pediatri Soruları Sayfa: 220 Soru: 137
Referans: TUSDATA TUS Kampı Biyokimya Özet Ders Notu Sayfa: 74
Referans: TUSDATA TUS Kampı Pediatri Özet Ders Notu Sayfa: 144

 

70. Aşağıdaki tetikleyicilerden hangisi, astımlılarda hava yollarındaki inflamasyonu artırmadan semptomların oluşmasına neden olur?

A) Respiratuvar viral enfeksiyonlar

B) Allerjenler

C) Sigara dumanı

D) Hava kirleticiler (ozon, sülfür dioksit vb.)

E) Soğuk hava

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 434 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 434

 

71. Kronik idyopatik ürtiker ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Sistemik hastalık bulguları sıktır.

B) Fiziksel ürtiker tipidir.

C) Antitiroid antikor varlığı daha sıktır.

D) Otolog deri testi negatiftir.

E) Laringeal ödem sık rastlanan bir bulgudur.

 

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 432 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

72. Bilinci kapalı olarak hastaneye getirilen 3 yaşında kız hastada nabız alınmıyor ve solunumun durduğu saptanıyor. Monitörize edildiğinde ventriküler fibrilasyon olduğu anlaşılıyor.

Hastanın kalbinin sinüs ritmine dönmesi için ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Defibrilasyon

B) Kardiyoversiyon

C) Lidokain verilmesi

D) Amiodaron verilmesi

E) Adenozin verilmesi

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 239 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 88

Referans: TUSDATA Pediatri Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 432

 

73. Papiller tiroid kanseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Erkeklerde daha sık görülür.

B) TSH’ye bağımlı değildir.

C) Genellikle multifokaldir.

D) Uzak metastaz yapma olasılığı çok yüksektir.

E) Her hastada tümöral lezyonun olduğu tarafalobektomi yapmak yeterlidir.

 

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 364 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 132 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 133

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 156

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 72

 

74.  Tanısı radyolojik olarak da doğrulanmış bir nekrotizan pankreatit olgusunda vücut sıcaklığı 39°C, kalp atım hızı: 104/dak ve beyaz küre sayısı: 5000/mm3 bulunuyor. Peripankreatik sıvıdan alınan örnekte iltihap olduğu ve oligüri geliştiği görülüyor.

Arteryal kan basıncı sıvı resusitasyonuna cevap veren bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sistemik inflamatuvar yanıt sendromu

B) Bakteriyemi

C) Sepsis

D) Ciddi sepsis

E) Septik şok

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 67 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 56

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Genel Cerrahi Soruları Sayfa: 15 Soru: 26

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 31

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 17

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Ders Notu Sayfa: 408
Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 23
Referans: TUSDATA UTS Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Konu Kitabı Sayfa: 25 Soru: 105

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 17

7
5. Retroperitoneal sarkomlar içinde en sık görülen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gastrointestinal stromal tümör

B) Liposarkom

C) Fibrosarkom

D) Rabdomiyosarkom

E) Periferal sinir kılıfı tümörü

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 405 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 439 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 170 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 332

 

76. Aşağıdakilerden hangisinde Abdominal Kompartman Sendromu (ACS) beklenmez?

A) Masif infüzyon/transfüzyon uygulanan septik hastalar

B) Intraperitoneal/retroperitoneal kanamalı hastalar

C) Periton boşluğunda ani sıvı/asit biriken hastalar

D) Uzun süre mekanik ventilasyona bağlı kalan hastalar

E) İntestinal obstrüksiyona bağlı bağırsak ödemi/distansiyonu olan hastalar

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 424 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 351

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 382
Referans: TUSDATA UTS Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Konu Kitabı Sayfa: 79 Soru: 368

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 256

 

77. Etiğe ilkeci yaklaşım ışığında, sağlık hizmetini ilk başvuran kişinin alması gerektiğini savunan adalet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denkleştirici adalet

B) Eşitlikçi adalet

C) Yararcı adalet

D) Liyakatçı adalet

E) Minimum etkinlikçi adalet

 

78. Aşağıdakilerden hangisi, parenteral beslenme endikasyonlarından biri değildir?

A) Kısa bağırsak sendromu

B) Beş günden daha uzun süre enteral beslenme yapılamayacak kritik hastalıklar

C) Hemodinamik instabilite

D) Yüksek debili enterokütanöz fistüller

E) Malabsorpsiyon sendromu

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 52 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 43

Referans: TUSDATA UTS Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Konu Kitabı Sayfa: 33 Soru: 148

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 27

 

79. Aşağıdaki tedavi metodlarından hangisinin, akalazya tedavisinde yeri yoktur?

A) Balon dilatasyon

B) Buji dilatasyon

C) Medikal tedavi (Ca kanal blokörleri, nitrogliserin, vb.)

D) Botulinum toksini enjeksiyonu

E) Totale yakın özofajektomi ve özofagogastrostomi

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 217 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 181,182

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Genel Cerrahi Soruları Sayfa: 45,46 Soru: 104

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 156

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Dahiliye Soruları Sayfa: 116 Soru: 174

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 445

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Dahiliye Soruları Sayfa: 116 Soru: 174

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 188
Referans: TUSDATA UTS Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Konu Kitabı Sayfa: 157 Soru: 4

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 104

 

80. Üç hafta önce gelişen akut pankreatit nedeniyle izlenmekte olan hastada hızlı bir seyirle ortaya çıkan karın üst kadran ağrısı, ateş, lökositoz ve epigastriumun solt arafına lokalize ele gelen bir kitle tespit ediliyor.

Bu hastada ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekrarlayan akut pankreatit

B) Apseleşen psödokist

C) Akut taşlı kolesistit

D) Akut gastrit

E) Karaciğer sol lob apsesi

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 372 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 302

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Genel Cerrahi Soruları Sayfa: 79 Soru: 184

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 345
Referans: TUSDATA UTS Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Konu Kitabı Sayfa: 319 Soru:
128

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 223
 

81. Nekrolitik migratuvar eritem aşağıdaki endokrin pankreas tümörlerinden hangisinde görülür?

A) İnsülinoma

B) Gastrinoma

C) Glukagonoma

D) Somatostatinoma

E) Pankreatik polipeptidoma

 

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 293 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 104 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 387 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 316

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Genel Cerrahi Soruları Sayfa: 78 Soru: 181

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 532

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 345
Referans: TUSDATA UTS Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Konu Kitabı Sayfa: 331 Soru: 183

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 230
 

82. Persistan hiperparatiroidizmi aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

A) Paratiroidektomi sonrası hiperkalseminin düzelmemesi

B) Paratiroidektomi sonrası hiperparatiroidizmin düzelmemesi

C) Paratiroidektomi sonrası 6. aydan sonra hiperkalseminin ortaya çıkması

D) Paratiroidektomi sonrası 6. aydan sonra hiperparatiroidinin ortaya çıkması

E) Paratiroidektomi sonrası hiperkalsemi ve hiperparatiroidizmin düzelmemesi

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 172 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: KLİNİSYEN UTS Genel Cerrahi Soru Kitabı Sayfa: 197  Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA UTS Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Soru Kitabı Sayfa: 197 Soru: 131 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 81

 

83. Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesini olumsuz yönde etkilemez?

A) Demir eksikliği

B) Hipoksi

C) Lokal gerginlik

D) Hipokalsemi

E) Glukokortikoidler

 

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 70 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 91 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 77

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 107

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 54

 

84. Mide karsinomu nedeni ile gastrektomi yapılan hastada postoperatif birinci gün serum potasyum değerinin 2,2 mEq/L olması durumunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Potasyum açığı, en az saatte 50 mEq verilerek kapatılmalıdır.

B) Santral venöz kateteryolu tercih edilmelidir.

C) Hasta, kardiyak fonksiyonları açısından gözlem altında olmalıdır.

D) Hastanın oligürik olmamasına dikkat edilmelidir.

E) İnfüzyon tamamlandıktan 2 saat sonra serum potasyum seviyesi kontrol edilmelidir.

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 23 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 23

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 44

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Dahiliye Soruları Sayfa: 85,87 Soru: 132,133

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 114

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Genel Cerrahi Soruları Sayfa: 85,87 Soru: 132,33

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 50

Referans: TUSDATA UTS Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Konu Kitabı Sayfa: 110 Soru: 64

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 35

 

85. Aşağıdakilerden hangisi, travmaya sistemik yanıtta antiinflamatuvar etki gösteren sitokinlerden biridir?

A) IL-2       

B) IL-5       

C) IL-6       

D) IL-8       

E) IL-10

 

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 21 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 13 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 37 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 35

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 302

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 87

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Ders Notu Sayfa: 90
Referans:
TUSDATA
TUS Kampı Mikrobiyoloji (Dr. Bahri Teker) Özet Ders Notu Sayfa: 54

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 8

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 7
 

86. Şoktaki hastada uygulanan resusitasyonun hücresel düzeyde başarılı olup olmadığını ölçmede aşağıdaki parametrelerden hangisinin yeri yoktur?

A) PaO2

B) Serum laktat düzeyi

C) Baz açığı

D) Santral venöz basınç

E) Gastriktonometri

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 66,156 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 55

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 29

Referans: TUSDATA UTS Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Konu Kitabı Sayfa: 13 Soru: 47

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 21
 

87.  Araç içi trafik kazası sonucu akut spinal kord yaralanması geçiren 25 yaşında bir kadında komplet motor kayıp olduğu belirleniyor.

Bu hastada kardiyovasküler sistemde aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi beklenmez?

A) Hipotansiyon

B) Taşikardi

C) Kalp ritim bozuklukları

D) Kardiyak outputta azalma

E) Periferik vasküler dirençte düşme

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 72 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Genel Cerrahi Soruları Sayfa: 16 Soru: 27

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 27

Referans: TUSDATA UTS Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Konu Kitabı Sayfa: 26 Soru: 108

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 20

 

88. Duodenumun by-pass edildiği (Billroth II gastrektomi) veya çıkartıldığı (Whipple prosedürü) ameliyatlardan sonra aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinin gelişmesi beklenir?

A) Demir

B) D vitamini

C) K vitamini

D) Biotin

E)Tiamin

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 249,250 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 207

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 3

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 8,9

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 234

Referans: TUSDATA UTS Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Konu Kitabı Sayfa: 229 Soru: 98

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 140
 

89. Tomografide ve makroskopik incelemede santral fibröz skar görüntüsü karakteristik olan benign karaciğer tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hemanjiyom

B) Adenom

C) Fokal nodüler hiperplazi

D) Mezenkimal hamartom

E) Nodüler rejeneratif hiperplazi

 

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 282 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 100 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 336 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 276

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 291

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 187
 

90. Safra kesesinin infundibulum kısmına yerleşen bir taşın, ciddi perikolesistik inflamasyon sonucunda tıkanma sarılığına yol açtığı sendroma ne ad verilir?

A) Murphy

B) Mirizzi

C) Courvoisier-terrier

D) Fitz-Hugh-Curtis

E) Cullen

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 361 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 295

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 321
Referans: TUSDATA UTS Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Soru Kitabı Sayfa: 306 Soru: 55

Referans: TUSDATA TUS Kampı (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 212

 

91. Kolorektal kanser tanısına yönelik en güvenilir tarama aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dışkıda gizli kan testi

B) Sigmoidoskopi

C) Bilgisayarlı tomografiyle çekilen kolon grafisi

D) Çift kontrastlı kolon grafisi

E) Kolonoskopi

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 288 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 240

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Genel Cerrahi Soruları Sayfa: 60 Soru: 138

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 478

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 244

Referans: TUSDATA TUS Kampı (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 147
 

92. Aşağıdakilerden hangisi, apandisit komplikasyonlarından biri değildir?

A) Periapendiküler apse

B) Kanserleşme

C) Jeneralize peritonit

D) Perforasyon

E) Plastron oluşması

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 297 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 245,246

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 378

Referans: TUSDATA TUS Kampı (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 253

 

93. Akut anal fissürün tanısı aşağıdakilerden hangisi ile konulur?

A) Gözle muayene
B) Rektal tuşe
C) Anoskopi
D) Sigmoidoskopi
E) Kolonoskopi

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 307 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 254

Referans: TUSDATA UTS Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Soru Kitabı Sayfa: 261 Soru: 161

 

94. Gelişmiş ülkelerde gastrointestinal lenfoma en sık aşağıdaki organların hangisinde izlenir?

A) Mide
B) Karaciğer
C) Jejunum
D) Kolon
E) Duodenum

 

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 213 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 186 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 242 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 200

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 94

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 45

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 459

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 226

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi TUS Kampı (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 135
 

95. Mamografideki lezyon nedeni ile meme biyopsisi ya pılan kadın hastada aşağıdaki patolojik sonuçlardan hangisi yakın takibi gerektirir?

A) Apokrin metaplazi
B) Duktal ektazi
C) Atipik duktal hiperplazi    
D) İntraduktal papillom
E) Fibroadenom

 

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 406 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 154 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 123 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 101

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Genel Cerrahi Soruları Sayfa: 42 Soru: 96

Referans: TUSDATA UTS Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Soru Kitabı Sayfa: 132 Soru: 36

Referans: TUSDATA TUS Kampı (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 87,89

 

96. Meme tümörü nedeni ile yapılan modifiye radikal mastektomi materyali aşağıdaki anatomik yapılar dan hangisini içermez?

A) Meme başı ve areola kompleksi
B) Meme derisi
C) Memenin glandüler dokusu
D) Aksiller lenf nodülleri
E) Pektoralis majör kası

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 132 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 113

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 170

Referans: TUSDATA TUS Kampı (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 92
Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 483

 

97. Aşağıdakilerden hangisi, adrenokortikal kanserin özelliklerinden biridir?

A) Çapları <3 cm’dir.
B) %90 fonksiyon göstermezler.
C) En sık kortizol sagılarlar.
D) Sadece erişkinlerde görülürler.
E) Tedavisi sadece laparoskopik adrenalektomidir.

 

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 176 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 150

 

98. Dudak yarığı deformitesi ile doğan bebeklerde ilk cerrahi girişim en erken ne zaman yapılmalıdır?

A) 0-1 ay arasında
B) 3-6 ay arasında
C) 9-12 ay arasında
D) 13-16 ay arasında
E) 18 aydan sonra

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 280  Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Tüm TUS Soruları Küçük Stajlar Kitabı 21. Baskı Sayfa: 240 (tablo)

Referans: TUSDATA TUS Kampı Küçük Stajlar Özet Ders Notu Sayfa: 219

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 78
Referans: TUSDATA UTS Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Soru Kitabı Sayfa: 198 Soru: 138

 

99. Hidrosel tedavi yöntemlerinden birisi, hidrosel içindeki sıvının boşaltılıp yerine sklerozan madde vermektir.

Aşağıdaki hidrosel tiplerinden hangisinde sklerozan madde kullanılmaz?

A) 2-3 cm çaplı hidroselde

B) 4-5 cm çaplı hidroselde

C) 6-7 cm çaplı hidroselde

D) Konjenital hidroselde

E) Çapı 7 cm’yi geçen hidroselde

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 280  Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

100. Üç saat önce humerus seviyesinde oluşan travmatik bir amputasyonda; yaranın temizlenmesi, yıkanması ve debridman sonrası replantasyon için hasta cerrahiye alınıyor.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi operasyonun ilk basamağını oluşturur?

A) Kemiğin kısaltılması ve fiksasyonu
B) Fleksör ve ekstansör kasların tamiri
C) Brakial arter anastomozu
D) Sıra ile sinirlerin tamiri
E) Venöz yapıların anastomozu

 

101. İnce bağırsakların en sık malign tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gastrointestinal stromal tümör
B) Leyomiyosarkom
C) Adenokarsinom
D) Lenfoma
E) Anjiyosarkom

 

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 252 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 259 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Genel Cerrahi Özet Ders Notu Sayfa: 215

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 468

Referans: TUSDATA Genel Cerrahi (Dr. Levent KODAL) Ders Notu Sayfa: 248

Referans: TUSDATA TUS Kampı (Dr. Levent KODAL) Özet Ders Notu Sayfa: 150

 

102. Uzun süreli intravenöz infüzyonda kullanıldığında adrenokortikal baskılanma sonucunda yoğun bakım hastalarında mortaliteyi artırmış olduğu bilinen intravenöz anestezik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etomidat
B) Propofol
C) Ketamin
D) Tiopental
E) Droperidol

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 316 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Küçük Stajlar Özet Ders Notu Sayfa: 247

Referans: TUSDATA ALTUN Temel ve Klinik Farmakoloji (Dr. Ahmet ALTUN) Sayfa: 356

Referans: TUSDATA Coraspin Klinik Farmakoloji (Dr. Ahmet ALTUN)  Sayfa: 212

 

103. Akciğer apsesinde ilk seçilecek tedavi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Acil perkütan drenaj
B) Antibiyotik tedavisi
C) Lobektomi
D) Wedge rezeksiyonu
E) Bronkoskopi

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 298 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

104. Aşağıdakilerden hangisi, kardiyak kapak replasmanına bağlı komplikasyonlardan biri değildir?

A) Tromboembolizm
B) Hemolitik anemi
C) Subakut bakteriyal endokardit
D) Mekanik yetmezlik
E) Miyokart enfarktüsü

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 212 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

105. Kırk iki yaşında erkek hasta 3 yıldır sağ ağız köşesinde başlayan jacksonien nöbetler geçirmektedir.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meningo-ensefalit
B) intrakranial yer kaplayan oluşum
C) İdyopatik epilepsi
D) Multipl skleroz
E) Normal basınçlı hidrosefali

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 141 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Küçük Stajlar Özet Ders Notu Sayfa: 117

 

106. Gelişmiş ülkelerde 70 yaş üzeri geri dönüşü olma yan görme kaybının en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açık açılı glokom
B) Diyabetik retinopati
C) Yaşa bağlı makula dejenerasyonu
D) Katarakt
E) Santral retinal arter tıkanıklığı

 

Referans: KLİNİSYEN Küçük Stajlar Konu Kitabı 3. Baskı Sayfa: 324 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

107. Fetüste tanınabilen aşağıdaki hastalıklardan hangisinde, intrauterin cerrahinin yeri yoktur?

A) Kistik adenomatoid malformasyon
B) Posterior üretral valv
C) Konjenital hidrotoraks
D) Omfalosel
E) Sakrokoksigeal teratom

 

Referans: KLİNİSYEN Küçük Stajlar Konu Kitabı 3. Baskı Sayfa: 480 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

108. KBB polikliniğine başvuran 55 yaşındaki kadın hastanır öyküsünden; 3-4 gündür dış kulak yolunda yanma ve ağrı olduğu, son 1 gündür ağzında kayma olduğu ve gözlerini kapatamadığı öğreniliyor.

Otolojik muayenesinde dış kulak yolunda veziküler lezyonlar saptanan bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herpes zoster otikus
B) Fronkülozis
C) Nekrotizan otitis ekstema
D) Büllözeksternal otitis
E) Granüler eksternal otitis

 

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 81  Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Küçük Stajlar Ders Notu Sayfa: 98 Spot: 6

Referans: TUSDATA Tüm TUS Soruları Küçük Stajlar Kitabı 21. Baskı Sayfa: 187

Referans: TUSDATA TUS Kampı Küçük Stajlar Özet Ders Notu Sayfa: 67

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 201

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 132

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Mikrobiyoloji Soruları Soru: 103

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Ders Notu Sayfa: 225

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Dr. Bahri Teker) Özet Ders Notu Sayfa: 145

 

 

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

A) Subserozal
B) Pedinküle subserozal
C) İntramural
D) Servikal
E) Tip 0 submukozal

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 179 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Kadın Doğum Soruları Sayfa: 171 (spot bilgi)

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 15 (spot bilgi)

 

110. Endometriozis’in tıbbi tedavi seçenekleri içinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?

A) Danazol
B) Oral kontraseptifler
C) Aromataz inhibitörleri
D) ACE inhibitörleri
E) GnRH agonistleri

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 173 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 97 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Kadın Doğum Soruları Sayfa: 170 (spot bilgi)

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Kadın Doğum Soruları Sayfa: 58,59

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 41 (spot bilgi)

Referans: TUSDATA ALTUN Temel ve Klinik Farmakoloji (Dr. Ahmet ALTUN) Sayfa: 247

 

111. Kırk üç yaşında 3 doğum yapmış hastanın öyküsünden son yıllarda dismenore ve menorajı varlığı öğreniliyor. Yapılan pelvik muayenesinde uterus, yumuşak ve normalden iri alınıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adenomiyozis
B) Korpus kanseri
C) Premenstrüel sendrom
D) Myoma uteri
E) Endometrial polip

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 170 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 94 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Kadın Doğum Soruları Sayfa: 169 (spot bilgi)

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 21 (spot bilgi)

 

112. Aşağıdaki vajinitlerden hangisinin tedavisinde öncelikle lokal östrojenler kullanılır?

A) Kandida vajiniti
B) Bakteriyal vajinozis
C) Trikomonas vajiniti
D) Atrofik vajinit
E) Deskuamatif inflamatuvar vajinit

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 191 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 107 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Kadın Doğum Soruları Sayfa: 172 (spot bilgi)

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 18 (spot bilgi)

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 80

Referans: TUSDATA Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 289,357

Referans: TUSDATA TUS Kampı Mikrobiyoloji (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Özet Ders Notu Sayfa: 42,118,179

 

113. Doğum sırasında oksipit anterior pozisyonunda gelen fetal başın en geniş transvers çapının pelvik girim düzlemini geçmesine ne ad verilir?

A) Pelvik iniş
B) Ekstansiyon
C) Angajman
D) İç rotasyon
E) Prezentasyon

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 393 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 189 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Kadın Doğum Soruları Sayfa: 188 (spot bilgi)

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Kadın Doğum Soruları Sayfa: 103

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 17 (spot bilgi)

 

114. Otuz yedinci gebelik haftasında kan basıncı 170/110 mmHg ve 24 saatlik idrarda 5 g protein saptanan gebede en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bebeğin akciğer matürasyonu için betametazon 12 mg 2 doz uygulanıp son dozdan 24 saat sonra doğumun gerçekleştirilmesi

B) Antihipertansif tedavi verilerek hastanın takip edilmesi

C) Diüretik tedavi verilip hastanın takip edilmesi

D) Hastaya tokoliz uygulanması

E) Hastanın en kısa zamanda doğurtulması

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 479 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 229 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Kadın Doğum Soruları Sayfa: 191 (spot bilgi)

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Kadın Doğum Soruları Sayfa: 127

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 15 (spot bilgi)

 

115. Pregestasyonel diyabetîk kadınlarda gebelik sırasında aşağıdakilerden hangisinin sıklığı normal popülasyona göre artış göstermez?

A) İntrauterin gelişme geriliği
B) Fetal makrozomi
C) Abortus
D) Fetal down sendromu
E) Preeklampsi

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 483 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 231 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Kadın Doğum Soruları Sayfa: 192 (spot bilgi)

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 25 (spot bilgi)

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 376

 

116. Aşağıdakilerden hangisi, menstrüel siklusun 2.-4. günlerinde över rezervinin belirlenmesi için en az öneme sahiptir?

A) Folikül stimüle edici hormon düzeyi
B) Lüteinize edici hormon düzeyi
C) Östradiol düzeyi
D) Antimüllerian hormon düzeyi
E) Antral folikül sayısı

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 124 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Kadın Doğum Soruları Sayfa: 42

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 27 (spot bilgi)

 

117. Aşağıdakilerden hangisi, Sheehan sendromunun etiyopatogenez ve klinik özelliklerinden biri değildir?

A) Hipofiz bezinin postpartum nekrozu
B) Hipertansif atakların görülmesi
C) Sekonder hipotiroidizm
D) Görme alanında daralma
E) Laktasyonun kesilmesi ve amenore

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 89 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 52 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Dahiliye Özet Ders Notu Sayfa: 104

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 3. Fasikül, Sayfa: 322

 

118. Gastrointestinal traktus kanserlerinin övere metastazları histolojik olarak aşağıdaki epitelyal över tümörlerinin hangisinden ayırt edilemez?

A) Müsinöz
B) Seröz
C) Endometrioid
D) Mezonefroid
E) Brenner

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 254 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 137 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 30 (spot bilgi)

 

119. Serum alfa-fetoprotein (AFP) ve insan koryonik gonadotropin yüksekliği bulunan germ hücreli över tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Disgerminom
B) Koryokarsinom
C) Embriyonal karsinom
D) Endodermal sinüs tümörü
E) Immatür teratom

 

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 386 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 134 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 142 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 2. Fasikül, Sayfa: 257

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 82 (spot bilgi)

 

120. Acil kontrasepsiyon amacıyla kullanılabilen ve başarı oranı en yüksek olan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Progesteron içeren üç aylık enjeksiyonlar
B) Diyafram
C) Tüp ligasyonu
D) Vajinal ring
E) Bakırlı rahim içi araç

 

Referans: TUSDATA Kadın Doğum Ders Notu 1. Fasikül, Sayfa: 147 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 84 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Kadın Doğum Soruları Sayfa: 50

Referans: TUSDATA Vaka Kampı Kadın Doğum Soruları Sayfa: 168 (spot bilgi)

Referans: TUSDATA TUS Kampı Kadın Doğum Özet Ders Notu Sayfa: 72 (spot bilgi)